Investeringsstöd till spetsprojekt för energi

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering ska användningen av förnybar energi ökas på ett hållbart sätt så att dess andel under 2020-talet överstiger 50 procent och självförsörjningsgraden överstiger  55 procent. I regeringsprogrammet fastställs också ett mål om att andelen förnybara bränslen i trafiken ska höjas till 40 procent fram till år 2030, att användningen av kol ska slopas i energiproduktionen och att den inhemska användningen av importerad olja ska halveras under 2020-talet.

Regeringen har beslutat att åren 2016–2018 anvisa sammanlagt 100 miljoner euro i stöd för investeringar i förnybar energi och ny teknik. Beslut om det anslag som togs in i statsbudgeten för 2016 (20 miljoner euro) fattades med sökandens samtycke i början av innevarande år på basis av de stödansökningar som anhängiggjorts i enlighet med statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1063/2012). På det stöd som beviljas enligt det anslag som tas in i statsbudgeten för 2017 och 2018 (totalt 80 miljoner euro) tillämpas statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (145/2016).

Ytterligare upplysningar
pekka.gronlund(at)tem.fi
kati.veijonen(at)tem.fi