Kampanjen #Rights4allseasons fäster uppmärksamhet vid säsongsarbetarnas rättigheter

  
Arbete kan vara säsongsbetonat, men inte arbetstagarnas rättigheter.

Arbets- och näringsministeriet deltar i Europeiska arbetsmyndighetens kampanj #Rights4AllSeasons, som uppmärksammar säsongsarbetarnas rättigheter, hjälper arbetsgivarna att fullgöra sina skyldigheter och strävar efter att trygga rättvisa arbetsvillkor överallt i EU. 

Många nya lagar och övriga åtgärder som har utarbetats vid arbets- och näringsministeriet förebygger också utnyttjande av säsongsarbetare och annan utländsk arbetskraft. Broschyren Arbeta i Finland, som är tillgänglig på sju språk, och den flerspråkiga rådgivningstjänsten, som är verksam under sommaren, informerar om arbetstagarnas rättigheter och ger råd och anvisningar i det fall att arbetstagarna misstänker missbruk. 

Kampanjen #Rights4allseasons inleds den 15 juni och pågår till utgången av oktober i hela EU. På kampanjens webbplats finns anvisningar och råd för säsongsarbetare och för arbetsgivare som erbjuder säsongsarbete i Europa. 

I Finland deltar förutom arbets- och näringsministeriet även social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Regionförvaltningsverket, Migrationsverket, Folkpensionsanstalten, arbets- och näringsförvaltningen, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Landsbygdens Arbetsgivarförbund samt Frukt- och Bärodlarnas förbund i kampanjen.

Länk till broschyren Arbeta i Finland
Länk till rådgivningstjänsten - Seasonal work helpline

Ytterligare information 

Kampanjen #Rights4allseasons, Laura Perheentupa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 940 eller e-post laura.perheentupa(at)tem.fi

Broschyren Arbeta i Finland, Tero Mikkola, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7290 eller e-post tero.mikkola(at)tem.fi

Telefonrådgivning, Olli Sorainen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8022 eller e-post olli.sorainen(at)tem.fi