Exportkontrollen av kärnmaterial förhindrar spridning av kärnvapen

Kärnmaterialövervakningen (safeguards-kontrollen) strävar i enlighet med icke-spridningsavtalet (Non-Proliferation Treaty, NPT) efter att begränsa spridning av kärnvapen och säkerställa att kärnämnen, kärnanläggningar och kärnteknik används endast med fredliga avsikter.

Den internationella förflyttningen av kärnmaterial övervakas av kontrollörer från Internationella atomenergiorganet IAEA och Europeiska atomenergigemenskapen Euratom. Strålsäkerhetscentralen ansvarar för Finlands nationella kärnmaterialövervakning.

Tillstånd för utförsel och införsel av kärnmaterial söks i enlighet med kärnenergilagen (990/1987) hos Strålsäkerhetscentralen. Utrikesministeriet svarar för exporttillstånden för s.k. produkter med dubbla användningsområden.

På internationell nivå verkar Zangger-kommittén, som har 36 medlemsländer. Kommittén bildades för att harmonisera tolkningen av icke-spridningsavtalets exportkontrollpolitik. En grupp länder med nukleär export (Nuclear Suppliers Group, NSG) har strävat efter att begränsa spridningen av kärnvapen genom att sinsemellan komma överens om exportvillkoren för kärnmaterial, när det gäller bland annat mottagarlandets kärnmaterialövervakning och säkerhetsarrangemang. NSG har 45 medlemsländer. Finland är medlem i både Zangger-kommittén och NSG.

Ytterligare upplysningar: liisa.heikinheimo(at)tem.fi