Kärnpunkterna i samarbetslagen

Det centrala målet med samarbetsförfarandet är att i samförstånd utveckla företagets verksamhet och arbetstagarnas möjligheter att påverka de beslut som fattas om deras arbete, arbetsförhållanden och ställning. Ett annat mål är att förbättra växelverkan mellan personalgrupperna.

Samarbetsförhandlingarna grundar sig på att tillräckliga uppgifter om företagets situation och om dess planer ges till personalen i rätt tid. Förhandlingarna förs i en anda av samarbete. Vid förhandlingarna ska finnas möjlighet till genuin växelverkan och syftet är att nå enighet.

Samarbetsförfarandet omfattar många centrala frågor på arbetsplatsen. Sådana är t.ex. väsentliga förändringar i arbetsuppgifterna och arbetsmetoderna som inverkar på arbetstagarnas ställning samt förflyttningar från en uppgift till en annan och arbetstidsarrangemang som följer av att företaget eller någon del av det läggs ner, flyttas eller av att dess verksamhet utvidgas eller inskränks, förändringar i produkturvalet eller servicen, principerna för anlitande av hyrd arbetskraft, personalplan och utbildningsmål.

Lagens tillämpningsområde 

  • Företag som regelbundet har minst 20 arbetstagare anställda i arbetsavtalsförhållande
  • Till vissa delar tillämpas lagen på företag som regelbundet har minst 30 arbetstagare anställda i arbetsavtalsförhållande
  • Med företag avses sammanslutningar, stiftelser och fysiska personer som bedriver ekonomisk verksamhet oberoende av om verksamheten är avsedd att vara vinstgivande eller inte.

Samarbetsparter

  • Arbetsgivaren och företagets personal
  • Företrädare för personalgrupperna: förtroendemannen, förtroendeombudet, arbetarskyddsfullmäktigen eller samarbetsombudet.

Tillsyn av lagar osv.: samarbetsombudsmannen