Kolumner

Sysselsättningsöversikt ger utgångspunkter för det kommande regeringsarbetet

24.5.2023 8.06
Elina Pylkkänen
Elina Pylkkänen
Att öka sysselsättningen är ett av de viktigaste målen även under nästa regeringsperiod utifrån de pågående förhandlingarna. Och det är mycket motiverat att det ska vara så, eftersom bristen på kompetent arbetskraft har varit ett problem för över hälften av arbetsgivarna, skriver understatssekreterare Elina Pylkkänen i sin kolumn.

Världen förändras, Finland måste positionera sig på nytt också i det internationella FoUI-samarbetet

12.5.2023 11.42
Ilona Lundström
Statlig styrning har gjort en global återkomst inom teknik- och innovationspolitiken. Värdekedjorna bröts redan under coronatiden, och det nu pågående ryska anfallskriget i Ukraina samt den ökade ekonomiska och tekniska stormaktskonkurrensen mellan USA och Kina utmanar också Finland. Block inom teknik byggs i rask takt med stora satsningar.

Sysselsättningspolitik på femton sätt i ett land

26.4.2023 8.09
Elina Pylkkänen
Elina Pylkkänen
I Finland delar 15 NTM-områden oron för tillgången på kompetent arbetskraft. Närings- och befolkningsstrukturen i landskapen skiljer sig dock från varandra. Varför inte bedriva sysselsättnings-, närings- och utbildningspolitiken regionvist, frågar sig understatssekreterare Elina Pylkkänen i sin kolumn.

Nödåtgärder och marknaden hjälpte över vintern, men energikrisen är inte helt förbi

4.4.2023 10.00
Ryssland lyckades inte få Europa på knä med det energikrig som det inledde genom att begränsa gashandeln redan ett halvt år före den militära invasionen av Ukraina. De största utmaningarna hänför sig dock även i fortsättningen till tillräcklig tillgång på gas. Gassituationen återspeglas på elmarknaden, som i stor utsträckning håller på att lugna ner sig. I Finland är det särskilt nödvändigt att sörja för tillgången på värmebränslen. De goda nyheterna är att energikrisen inte har bromsat upp den rena omställningen och att även inflationstrycket gradvis minskar.

Söker kompetent arbetskraft, men varifrån? 

21.3.2023 8.12
Elina Pylkkänen
Behovet av arbetskraftsinvandring har ökat under de senaste åren, men i Finland finns det redan mycket outnyttjad arbetskraftspotential. Båda behövs för att stärka ekonomin, skriver understatssekreterare Elina Pylkkänen.

Allt mer typiskt med atypiska anställningar

21.2.2023 8.11
Elina Pylkkänen
Deltidsanställningar och visstidsanställningar tilltalar arbetstagare. Nästa regering bör sätta upp sina sysselsättningsmål så att de också beskriver vidare ökningar i produktionen, skriver understatssekreterare Elina Pylkkänen.

Gemensamma visioner för östra Finland – djärva idéer är välkomna

28.11.2022 13.17
Näringsminister Mika Lintilä
Näringsminister Mika Lintilä
Endast ett Finland vars resurser används fullt ut är ett tryggt, livskraftigt och konkurrenskraftigt Finland, skriver näringsminister Mika Lintilä.

Grå ekonomi bekämpas tillsammans – färsk undersökning ger viktig information om mängden svartarbete i Finland

22.11.2022 9.34
Työministeri Tuula Haatainen.
Työministeri Tuula Haatainen
Alla förlorar på att utföra eller låta utföra svartarbete. Det arbete som utförts för att bekämpa grå ekonomi under denna regeringsperiod bör fortsätta långsiktigt och i brett samarbete.

I landskampen inom sysselsättning liggen Finland efter Sverige, men det är inte långt till tätplacering

22.11.2022 8.20
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen
Finlands sysselsättningsgrad är rekordhög, 74,4 procent. Nu kan vi med tillförsikt jämföra våra prestationer med andra länder.

Företagande allt mer värt att beakta som karriäralternativ för unga – det finns gott om råd och handledning för att starta ett företag

5.9.2022 8.25
Arbetsminister Tuula Haatainen och näringsminister Mika Lintilä
Arbetsminister Tuula Haatainen och näringsminister Mika Lintilä
Att starta eget är för många unga ett sätt att sysselsätta sig och att få göra sådant som de är intresse¬rade av. Företagande är därför allt mer värt att beakta som karriäralternativ för unga. Som före¬tagare får unga möjligheten att självständigt påverka sitt arbete och förtjäna. Dessutom får de friheten att verkställa sina egna idéer. Enligt utredningar som gjorts av Talous ja nuoret TAT anser unga att företagande är väsentligt för välfärden i samhället.

Inflationen behandlar hushållen på olika sätt

23.8.2022 8.07
Elina Pylkkänen
Den galopperande inflationen drabbar alla vars inkomster ökar mindre än vad priserna stiger. De högre priserna påverkar dock på olika sätt personer i olika åldrar och personer som bor på olika håll i Finland. Bland annat de som byter arbetsplats och de som får förmåner kan få åtminstone något slags skydd mot påfrestningarna på grund av inflationen, skriver understatssekreterare Elina Pylkkänen om sysselsättningssiffrorna för juli.

Arbetet med välbefinnande på arbetsplatserna

16.6.2022 11.17
Maija Lyly-Yrjänäinen
Under coronakrisen har känslorna av irritation och energilöshet, koncentrationssvårigheter och mental trötthet vid arbetsdagens början ökat hos löntagarna. Också den fysiska och psykiska återhämtningen från arbetet har försvagats. Arbetsplatserna ligger efter i arbetet med välbefinnande i arbetet, skriver ledande sakkunnig Maija Lyly-Yrjänäinen om resultaten av de undersökningar som gjorts under coronakrisen.

Bra, bättre... hjälp!

24.5.2022 8.11
Understatssekreterare Elina Pylkkänen
Arbetsmarknadsöversikten från april gav goda nyheter om sysselsättningen och antalet lediga jobb. Långtidsarbetslösheten minskar äntligen, men antalet personer som varit arbetslösa i över två år minskar inte. Inte enbart goda utan även dåliga nyheter, skriver understatssekreterare Elina Pylkkänen.

Finland övergår till den nordiska linjen i fråga om sysselsättningstjänster

23.5.2022 8.35
Työministeri Tuula Haatainen.
Työministeri Tuula Haatainen
Som ett led i regeringens sysselsättningsåtgärder reformerar vi sysselsättningstjänsterna. Om vi har som mål en sysselsättningsgrad som är jämförbar med de andra nordiska länderna, finns det skäl för oss att i sysselsättningspolitiken övergå till att utnyttja de metoder som de andra nordiska länderna har använt på ett lyckat sätt. Detta kräver stora reformer av oss, både när det gäller tjänster, arbetssätt och strukturer. Sanna Marins regering arbetar kraftfullt för dessa.

Att frigöra sig från rysk fossilenergi: Det är nödvändigt att utforma EU:s riktlinjer med eftertanke och på ett hållbart sätt

13.5.2022 12.07
Riku Huttunen
Europeiska rådet har fastställt att EU så snabbt som möjligt strävar efter att frigöra sig från beroendet av rysk energi. Dagsaktuella beslut är beslut om sanktioner och inriktning av handeln. På längre sikt styrs investeringarna bland annat av EU:s Fit for 55-paket. Under de närmaste veckorna kommer man att dra upp många långtgående riktlinjer för energipolitiken i Europa.

Framtidens sysselsättnings- och företagstjänster påskyndar en grön omställning

25.4.2022 14.00
Työministeri Tuula Haatainen
Työministeri Tuula Haatainen
Trots att det redan finns många föregångare inom cirkulär ekonomi i Finland, är det klart att vi behöver en omfattande förändring av arbetssätten för att vår tillväxt ska stå på en hållbar grund. Den cirkulära ekonomin kommer att förändra företagens affärsmodeller på ett grundläggande sätt och därigenom också arbetslivet: nya arbetstillfällen uppstår, jobb försvinner och innehållet i många arbeten förändras. I framtiden kommer också sysselsättnings- och företagstjänsterna att svara på denna utmaning.

Våra mätare talar om de kalla och heta yrkena

5.4.2022 8.01
Understatssekreterare Elina Pylkkänen
Värdet på termometern, dvs. resultaten av yrkesbarometern, bör återspeglas i utbildningsanordnarnas undervisningsutbud. Gradtalen i yrkesbarometern bör också följas på hemmaläktarna. Det är viktigt att yrkesbarometerns bedömning når de människor som ska välja yrke eller byta bransch.

Den långsammare ekonomiska tillväxten avhjälper inte bristen på arbetskraft

22.3.2022 8.20
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen
Elina Pylkkänen
I februari var antalet lediga jobb rekordstort. Trots att kriget i Ukraina saktar ned den ekonomiska tillväxten, får många investeringar också mer fart. Bristen på arbetskraft och matchningsproblemen på arbetsmarknaden försvinner alltså inte någonstans till följd av krisen, skriver understatssekreterare Elina Pylkkänen. 

Sysselsättningen kan påskyndas genom offentliga upphandlingar

2.3.2022 11.15
Päivi Haavisto-Vuori
Rätt så ofta är målet med projekt för främjande av sysselsättningen att göra förslag till ändringar i lagstiftningen. I programmet för påskyndande av sysselsättningen genom upphandling är det tvärtom: det finns redan bestämmelser som gör verksamheten möjlig. Bestämmelserna utnyttjas dock inte i en tillräcklig utsträckning.

Det finns arbetskraft och kompetenta personer - enligt arbetsgivare är partiell arbetsförmåga allt oftare en möjlighet

23.2.2022 11.35
erityisasiantuntija Jenni Wessman
Vet du vad som avses med anpassad arbetsförmåga? Det är en term som obemärkt håller på att integreras för användning av sakkunniga som bedriver sektorsövergripande arbete inom arbets- och näringstjänsterna.