Storleken på befolkningen med invandrarbakgrund ökar kommunens statsandel

Andelen av kommunens befolkning som har invandrarbakgrund påverkar kommunens statsandels storlek och den beräknas med främmandespråkskoefficienten. Kommunens främmandespråkskoefficient fås genom att räkna andelen invånare med främmande språk som modersmål av kommunens invånarantal och genom att därifrån dra av motsvarande andel för den kommun där andelen invånare med främmande språk som modersmål är som lägst i hela landet.

Kommunens kalkylerade kostnader på grundval av inslaget av personer med främmande språk som modersmål beräknas genom att det per invånare bestämda grundpriset för inslaget av personer med främmande språk som modersmål multipliceras med kommunens invånarantal och främmandespråkskoefficient.

Dessutom betalar staten arrangören av undervisning en hemkommunersättning om ett barn mellan 6–15 år som deltar i förskole- eller grundundervisning eller som omfattas av någon annan läroplikt som hör till hemkommunersättningen inte har någon hemkommun i Finland.

I statsandelarna ingår även koefficienter för utbildningsbakgrund och arbetslöshet som stöder kommunen i att överkomma integrationsprocessens inledande skede, eftersom sysselsättningen av personer som får internationellt skydd i vissa fall kan ta längre än för majoritetsbefolkningen och en del inte har mycket utbildning som erkänns i Finland. Integrationsprocessens inledande skede och vägen till utbildning och arbetslivet påskyndas av högklassiga integrationstjänster, exempelvis integrationsutbildning.

Läs mer om ersättningar till kommunerna (integration.fi).