Kompensationsstöd

En del av den höjning av elpriset som utsläppshandeln föranleder ersätts inom begränsade industribranscher genom ett kompensationsstöd. Bestämmelser om stödsystemet finns i lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter (138/2017), som trädde i kraft i juni 2017. Utsläppshandelsdirektivet gör det möjligt att bevilja stödet, och cirka 10 medlemsstater i EU eller andra länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kompenserar verksamhetsutövare för kostnaderna i fråga. 

Finlands system för kompensationsstöd överensstämmer med de krav som anges i Europeiska kommissionens riktlinjer för vissa statliga stödåtgärder inom ramen för handel med utsläppsrätter (2012/C 158/04). Riktlinjerna har dock i Finland tillämpats så att stöd beviljas till hälften av den tillåtna maximinivån.

Beloppet av det stöd som beviljas är direkt beroende av priset på en utsläppsrätt. Stödbeloppet grundar sig på elförbrukningen hos den som ansöker om stöd. Förbrukningen bedöms antingen utifrån produktionen av produkter uttryckt i ton eller utifrån elförbrukningen vid produktionen.

Stödsystemet gäller en viss tid, och det är bundet till den pågående utsläppshandelsperioden. Stöd kan beviljas på basis av uppgifter för åren 2016–2020, och det betalas alltid retroaktivt året efter granskningsåret. Energimyndigheten är nationell stödmyndighet och svarar för handläggningen av stödansökningar, beviljande av stöd och andra uppgifter som det föreskrivs om i lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter.

Ytterligare information: juhani.tirkkonen(at)gov.fi