Övergångsperioden upphör – konsekvenser för företagen

// Uppgifterna på webbplatsen kommer att uppdateras inom kort //

Förenade konungariket lämnar EU:s inre marknad och tullunion den 31 december 2020 när övergångsperioden upphör. Det här innebär bland annat att den fria rörligheten för varor och tjänster upphör. Förändringarna kommer att träda i kraft oavsett vad resultatet blir av förhandlingarna mellan Storbritannien och EU.

Varumarknaden

Varumarknaden, särskilt i fråga om de mest avancerade tekniska anordningarna, är i hög grad integrerad – råvaror, komponenter, halvfabrikat och färdiga produkter rör sig fritt. Om produkter importeras till EU måste de överensstämma med EU:s krav. Standardiseringen sker i egna internationella och europeiska organisationer.

I fråga om vissa produktområden förutsätter EU-lagstiftningen att en behörig tredje part, dvs. ett anmält organ deltar i bedömningen av om produkten uppfyller kraven. Anmälda organ är institutioner för bedömning av överensstämmelse, som testar, kontrollerar och certifierar produkter. Anmälda organ har en viktig roll i säkerhetsällandet av att de produkter som släpps ut på marknaden är säkra och att de överensstämmer med kraven samt i skapandet av förtroende.

De intyg över att varorna uppfyller kraven som utfärdats av de anmälda organen i Förenade kungariket gäller inte längre inom EU-området när Förenade kungariket omvandlas till ett tredjeland som står utanför EU. Om en ekonomisk aktör efter övergångsperioden importerar en produkt till EU-marknaden ska produkten ha ett intyg från ett organ som är anmält organ i EU. Brexit påverkar inte produkter som har importerats till EU-marknaden innan övergångsperioden upphört. Intyg som utfärdats av anmälda organ i Storbritannien innan övergångsperioden upphört duger också efter utträdet när det gäller varupartier som redan finns på marknaden. Företagen ska också beakta ett eventuellt behov, som beror på EU:s produktregler, att utnämna en ny auktoriserad representant i EU istället för den auktoriserade representanten i Storbritannien.   

I Storbritannien förutsätts det från och med den 1 januari 2021 att produkter är UKCA-märkta. I huvudsak är det samma produkter som nu är CE-märkta som ska vara UKCA-märkta, men detta gäller inte i Irland där man använder antingen CE-märkning eller UK(NI)-märkning. En produkt kan vara både CE- och UKCA-märkt om den uppfyller kraven både i EU och i Storbritannien. För flera harmoniserade produkter är det möjligt att använda CE-märkning i Storbritannien tills den 1 januari 2022 om produktreglerna till sitt innehåll förblir desamma i Storbritannien och EU. Bestämmelserna innehåller undantag och sektorspecifika preciseringar och det finns anledning att kontrollera dessa för de enskilda produktgrupperna.

Brexit är en utmaning för företag som tidigare bara har haft verksamhet på EU:s inre marknad. Om ett företag i fortsättningen handlar med Storbritannien ska det iaktta de tullklareringsförfaranden som är obligatoriska vid handel med tredjeländer. Företagets roll kan ändras och företaget kan istället för distributör bli importör, vilket innebär nya skyldigheter.

Företagen bör sätta sig in i frågorna och skaffa information om vad som förutsätts vid handel med länder utanför EU och vilka krav produkter från tredje länder ska uppfylla innan de kan importeras till EU:s inre marknad. Det kan finnas olika regler för olika produktgrupper och produktsektorer.

Mer information finns på Tullens webbsida, Säkerhets- och kemikalieverkets webbsida och om kemikalier på Europeiska kemikaliemyndighetens webbsida. Det finns också information på brittiska regeringens sidor om brexit.

Tjänstehandel

Handeln med tjänster mellan EU och Storbritannien påverkas av att övergångsperioden för brexit upphör. Storbritannien blir ett tredjeland och samma regler som gäller för handeln med tjänster mellan EU och andra tredjeländer kommer att gälla för Storbritannien.

Den tillfälliga stationeringen av arbetstagare i Finland inom ramen för att tillhandahålla tjänster i EU upphör när friheten att tillhandahålla tjänster upphör.

Rätten att idka näring

Rätt att idka näring i Finland har en person som är bosatt inom EES-området och en sammanslutning som har sin hemvist inom EES-området och som registrerat en filial i Finland. Rätten att idka näring är inte beroende av vilket land personen i fråga är medborgare i.

När övergångsperioden i utträdesavtalet upphör den 31 december 2020 bör företagen bedöma vilka konsekvenser som kraven på hemort har för de ansvariga personerna vid företaget. Åtminstone en styrelseledamot, precis som ett kommanditbolags eller ett öppet bolags ansvariga bolagsman, bör vara bosatt i EES-området.

Läs på Patent- och registerstyrelsens webbsida om hur brexit påverkar

  • behandlingen av anmälan till handelsregistret
  • undantagslov gällande bostadsort

Beviljandet av uppehållstillstånd för näringsidkare baserar sig på en prövning där man ska säkerställa att näringsverksamheten har förutsättningar att vara lönsam. En utlännings försörjning ska vara tryggad genom förvärvsarbete, näringsverksamhet eller på något annat sätt under den tid som uppehållstillståndet gäller.

Industriella rättigheter

Om Förenade kungariket utträder ur EU utan något avtal upphör de industriellrättsliga EU-skyddsformerna, dvs. EU-varumärket och gemenskapsformgivningarna, att gälla i Förenade kungariket. Enligt aktuella uppgifter ska Förenade kungariket emellertid vidta nationella åtgärder för att de nämnda rättigheterna också i fortsättningen ska gälla inom dess territorium.  Förenade kungariket har bedömt att det kan trygga även giltigheten av sådant tilläggsskydd som baserar sig på EU-förordningar också i det fall att Förenade kungariket träder ut ur EU utan något avtal.

Mer information finns på Patent- och registerstyrelsens webbplats 

Mer information om hur brexit påverkar företagen finns på Europeiska kommissionens webbsida

Mer information om vilka konsekvenser brexit får i Storbritannien

Konsekvenser för EU:s forsknings- och innovationssamarbete

Brittiska deltagare har två alternativ för att delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram efter utträdet ur EU. Ett alternativ är att förhandla med kommissionen om ett separat avtal om associerat medlemskap. Det andra alternativet är att delta som tredjeland, dvs. de kan delta i projekt som finansierats genom programmet, men de kan inte längre få finansiering från det.

Europeiska kommissionen ansvarar för att genomföra programmen Horisont 2020 och Horisont Europa. Kommissionen ansvarar också för förhandlingarna om de associerade medlemskapen i ramprogrammet och för att dra upp riktlinjerna för hur man ska gå till väga i fråga om pågående projekt.

Mer information

Brittiska regeringens webbplats

UK Research Office (UKRO)

Nationella förbindelsekontoret i Finland för programmet Horisont 2020