Konsekvenser för företagen

Rätten att idka näring

Rätt att idka näring i Finland har en fysisk person som är bosatt inom EES-området, en finländsk sammanslutning och en sammanslutning som har sin hemvist inom EES-området och som registrerat en filial i Finland. Rätten att idka näring är inte beroende av det land i vilket den fysiska personen i fråga är medborgare.

I en situation där Förenade kungariket utträder ur EU utan avtal bör företagen bedöma vilka konsekvenser som kraven på hemort har för de ansvariga personerna vid företaget. Minst en styrelseledamot ska vara bosatt inom EES-området.

Mer information på Patent- och registerstyrelsen webbplats

Varumarknaden

Varumarknaden, särskilt i fråga om de mest avancerade tekniska anordningarna, är i hög grad integrerad – råvaror, komponenter, halvfabrikat och färdiga produkter rör sig fritt. Om produkter importeras till EU-området, ska produkterna överensstämma med EU:s krav. Standardiseringen sker i egna internationella och europeiska organisationer.

Anmälda organ är organ för bedömning av överensstämmelse som sysslar med provning, kontroll och certifiering av produkter. Anmälda organ har en viktig roll i säkerhetsällandet av att de produkter som släpps ut på marknaden är säkra och att de överensstämmer med kraven samt i skapandet av förtroende.

De intyg över varornas överensstämmelse med kraven som utfärdats av de anmälda organen i Förenade kungariket gäller inte längre inom EU-området när Förenade kungariket omvandlas till ett tredjeland. De intyg som anmälda organ i Förenade kungariket har utfärdat före brexit är giltiga också efter landets utträde ur EU.

Brexit är en utmaning för företag som hittills har agerat endast på EUs inre marknad. Om företaget handlar med Storbritannien i JAT måste det uppfylla de tullklare rings förfaranden som är obligatoriska i handeln med tredje land.

Företagen måste lära sig mer om vad som krävs för att handla med länder utanför EU och vilka krav produkter från tredje land måste uppfylla innan de kan importeras till EUs inre marknad.

Mer information på Tullens webbplatsSäkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) webbplats och Europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) webbplats.

Industriella rättigheter

Om Förenade kungariket utträder ur EU utan något avtal upphör de industriellrättsliga EU-skyddsformerna, dvs. EU-varumärket och gemenskapsformgivningarna, att gälla i Förenade kungariket. Enligt aktuella uppgifter ska Förenade kungariket dock vidta nationella åtgärder för att de nämnda rättigheterna också fortsättningsvis ska gälla inom dess territorium.  Förenade kungariket har bedömt att det kan trygga även giltigheten av sådant tilläggsskydd som baserar sig på EU-förordningar också i det fall att Storbritannien utträder ur EU utan något avtal.

Mer information på Patent- och registerstyrelsens webbplats 

 

Mer information om konsekvenser för företagen på Europeiska kommissionens webbplats