Konsekvenser för medborgarna

När det gäller den fria rörligheten av arbetskraft leder ”hård brexit” till att  medborgare i Förenade kungariket vid ikraftträdandet av brexit omvandlas till tredjelandsmedborgare som i fråga om rätt att vistas och rätt att arbeta i Finland samt lika behandling inte längre omfattas av EU:s lagstiftning om fri rörlighet utan av EU:s s.k. invandringsdirektiv och av den nationella lagstiftningen i Finland.

I Finland gäller den avtalslösa brexit för cirka 5 000 brittiska medborgare som bor här. Statsrådet har den 7 februari 2019 lämnat en proposition till riksdagen med förslag till en särskild lag där det föreskrivs att i en situation med avtalslöst brexit ska på brittiska medborgare en viss tid tillämpas 10 kap. i utlänningslagen. Brittiska medborgare ska således jämställas med EU-medborgare när det gäller rätt till vistelse, arbete och yrkesutövning.

Utan denna lag kan inte sådana i Finland bosatta brittiska medborgare som är arbetslösa eller pensionärer med små inkomster inte få uppehållstillstånd, om de inte har någon annan särskild grund för beviljande av uppehållstillstånd, t.ex. familjeband. Den särskilda lagen gör det samtidigt möjligt för arbetslösa britter att få tillgång till offentlig arbetskraftsservice och att också fortsättningsvis omfattas av arbetslöshetsförmåner.

Länkar

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rätt för medborgare i Förenade kungariket som har registrerat sin vistelse i Finland samt för deras familjemedlemmar att vistas i Finland till utgången av 2020 (7.2.2019).                     

Konsumentfrågor

Konkurrens- och konsumentsverket (KKV) har i samarbete med det europeiska konsumentcentrumet utarbetat ett informationspaket om konsumenträttigheter, särskilt i brexit. Avtalslösa brexit skulle ha ett antal konsekvenser, särskilt för konsumenträttigheter i samband med resor och online-inköp. I informationspaketet beskrivs också vilka myndigheter som kan hjälpa dig att dela dina brexit ämnen i konsumenträttigheter.

Informationspaket finns på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats (på finska)

EURES

Storbritannien ska inte längre tillhöra EURES-nätverket för offentlig  arbetsförmedlingsservice. Rätten till fri rörlighet för de brittiska medborgare som är bosatta i Finland påverkas inte av den särskilda lagen om deras rätt till vistelse och arbete i Finland, eftersom lagen tillämpas endast i Finland. De brittiska medborgare som bor lagligt i Finland får använda sig av det finländska EURES-nätverkets tjänster till den delen dessa kan användas också av övriga tredjelandsmedborgare.

EURES