Brexits konsekvenser för medborgarna

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (nedan Storbritannien) trädde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020. Övergångsperioden i utträdesavtalet upphörde den 31 december 2020. Då upphörde även arbetskraftens fria rörlighet mellan Storbritannien och EU. Samtidigt upphörde även friheten att tillhandahålla tjänster inom EU och den temporära stationering av arbetstagare i Finland som skett inom ramen för denna frihet.

I utträdesavtalet finns föreskrifter om medborgarnas rättigheter. Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar, oavsett medborgarskap, som vistades i Finland innan övergångsperioden upphörde och fortsätter vistas i Finland efter att övergångsperioden har upphört var tvungna att ansöka om uppehållsrätt som avses i utträdesavtalet. Då bestäms rättigheterna enligt vad som bestämts i utträdesavtalet. Mer information finns på statsrådets kanslis webbplats.

När det gäller arbetskraftens fria rörlighet blev brittiska medborgare till tredjelandsmedborgare den 1 januari 2021 som i fråga om rätt att vistas och rätt att arbeta i Finland samt likabehandling inte längre omfattas av EU:s lagstiftning om fri rörlighet utan av EU:s så kallade invandringsdirektiv och av den nationella lagstiftningen i Finland. Den fria rörligheten för brittiska företagare eller självständiga yrkesutövare inom EU upphörde den 1 januari 2021.

Brittiska medborgare bosatta i Finland ska ansöka om uppehållsrätt

I Finland berörs de cirka 5 000 brittiska medborgare som är bosatta i Finland av att övergångsperioden upphör. Utträdesavtalet garanterar deras rättigheter förutsatt att de ansöker om den uppehållsrätt som avses i utträdesavtalet. Närmare bestämmelser om förfaranden och tidsfrister i samband med ansökan om uppehållsrätt finns i lagen om genomförande av vissa bestämmelser om uppehållsrätt i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (666/2020) som trädde i kraft den 1 oktober 2020.

I lagen bestäms att den uppehållsrätt som baseras på unionsrätten ska bytas mot den uppehållsrätt som avses i utträdesavtalet genom en ansökan som lämnas in till Migrationsverket.

I enlighet med utträdesavtalet uppehållsrätten varar den livet ut. För att uppvisa uppehållsrätt utfärdas ett uppehållstillståndskort som ska förnyas vart femte år. Brittiska medborgare som bor i Finland i enlighet med de rättigheter som avses i utträdesavtalet kan fortsätta vistas, arbeta och studera samt ta del av förmåner inom social trygghet. De ska behandlas likvärdigt på arbetsmarknaden och av arbetskraftstjänsterna.

Efter övergångsperioden har Storbritannien blivit ett tredje land och den fria rörligheten upphörde. Brittiska medborgare blev tredjelandsmedborgare. Uppehållstillstånd krävs av brittiska medborgare som ska vistas och arbeta i Finland samt uppehållstillstånd för företagare för att bedriva företagsverksamhet.

Arbetsgivare bör observera:

  • arbetsgivare kan försäkra sig om att en arbetstagare har den uppehållsrätt som avses i utträdesavtalet genom att be arbetstagaren visa upp ett uppehållstillståndskort där det finns en notering om utträdesavtalet.
  • arbetsgivare kan försäkra sig om att en brittisk medborgare har den rätt att arbeta i Finland som utlänningslagen förutsätter genom att be arbetstagaren redogöra för sitt uppehållstillstånd, som rätten att arbeta i Finland grundar sig på.

Mer information: