Lägesbild av regionutvecklingen

Det behövs information om utvecklingen i regionerna till stöd för beslutsfattandet och den politiska beredningen på både nationell och regional nivå. Enligt den lag om regionutveckling och tillväxttjänster som bereddes i samband med landskapsreformen var det meningen att de diskussioner om regionutvecklingen som förs årligen skulle ha baserat sig på en nationell och landskapsvis lägesbild av regionutvecklingen. I lägesbildens referensram ingår en kvantitativ lägesbild, en kompletterande och fördjupande analys, dvs. en kvalitativ lägesbild, samt som slutprodukt en sådan bild av regionutvecklingen som skapas genom en gemensam tolkningsprocess.

I den kvalitativa lägesbilden ingår både de regionala experternas syn på läget och utvecklingsriktningen och statsrådets bedömning och respons till landskapet. Lägesbilden ökar förståelsen av frågor som är centrala med tanke på regionutvecklingen. Ansvaret för sammanställandet av lägesbilden ligger på arbets- och näringsministeriet, och både landskapen och olika förvaltningsområden deltar i sammanställandet.

Avsikten var att diskussionerna om regionutvecklingen år 2019 skulle ha genomförts som en del av statsrådets gemensamma ekonomi- och verksamhetsdagar. Den kvalitativa och kvantitativa lägesbilden av regionutvecklingen utgör en del av statsrådets gemensamma kunskapsunderlag, genom vilket viktiga fenomen i vart och ett av de enskilda landskapen kan identifieras.

Under vintern 2018 genomfördes simuleringar av diskussionerna om regionutvecklingen.