Landskapsreformen och tillväxttjänstreformen

Landskaps- och vårdreformens och tillväxttjänstreformens planerande och verkställande har avbrutits den 8.3.2019.

Regeringens landskaps- och vårdreform avvecklas kontrollerat - det arbete som gjorts kan utnyttjas
 

Landskapsreformen innebär en omfattande förändring i förvaltningen, verksamhetssätten och aktörernas roller. I och med reformen börjar landskapsförbundens uppgifter, merparten av NTM-centralernas uppgifter och arbets- och näringstjänsternas uppgifter från ingången av 2020 omfattas av de nya landskapens organiseringsansvar. De nya självstyrande landskapen kommer framöver att utgöra en helt ny förvaltningsnivå i Finland.

Samtidigt genomförs en omfattande tillväxttjänstreform i och med att de nuvarande arbets-, närings och företagstjänsterna slås ihop till tillväxttjänster och produktionen öppnas för konkurrens. Landskapen ska i fortsättningen också ansvara för regionutvecklingen.

Arbets- och näringsministeriet har berett reformen och den lag som ansluter sig till reformen i samarbete med de aktörer som är centrala. Genom lagen samordnas regionutvecklingssystemet och tillväxttjänsterna med systemet med självstyrande landskap. En lagberedningsgrupp och en styrgrupp har tillsatts för beredningen av lagstiftningen om regionutvecklingssystemet och tillväxttjänsterna.

Tillväxttjänstreformen

Tillväxttjänstreformen för samman tjänsterna för arbetssökande, arbetsgivare och företag. Med tillväxttjänsterna främjas ny företagsverksamhet samt företags tillväxt, förnyelse och internationalisering samtidigt som tjänsterna också svarar på förändringarna på arbetsmarknaden. Den statliga regionförvaltningens nuvarande tjänster – arbets- och näringsbyråernas tjänster och närings-, trafik- och miljöcentralernas företagstjänster – överförs på de nya landskapens organiseringsansvar 2020. Tjänsterna produceras med en konkurrenspräglad produktionsmodell. Den nya servicestrukturen och utökade valmöjligheter för kunden förbättrar tjänsternas effekt, ger upphov till nya tjänsteinnovationer och stärker den inhemska tjänstemarknaden.

Läs mer on tillväxttjänstreformen

Regionutvecklingsreformen

Efter landskapsreformen ligger ansvaret för regionutvecklingen hos landskapen i fråga om deras områden, hos kommunerna i fråga om deras områden samt hos staten. Landskapen svarar för den strategiska utvecklingen av sina områden i samarbete med de aktörer som är centrala. Staten har även framöver ett starkt intresse av att främja regionernas livskraft och tillväxt – och därigenom framgången för hela landet.

För att samarbetet mellan staten och landskapen ska kunna främjas och regionernas tillväxt och livskraft ska kunna stödjas är det ändamålsenligt att man stärker och utvecklar den för statens olika förvaltningsområden gemensamma dialogen med landskapen. I samband med regionutvecklingsreformen förbereds en ny handlingsmodell för en sektorsövergripande dialog mellan staten och landskapen.

Läs mer om landskapsreformen

Frågor och svar om lagen om regionutveckling och tillväxttjänster