Lönegaranti

Lönegarantisystemet tryggar betalningen av arbetstagarens fordringar som grundar sig på anställningsförhållandet i händelse av arbetsgivarens insolvens. Ansökan om betalning enligt lönegarantin kan göras av arbetstagaren själv eller av en arbetstagarorganisation. Om arbetsgivaren är försatt i konkurs kan ansökan om betalning enligt lönegarantin också sökas av konkursboet.

Huvudvillkoren för betalning enligt lönegarantin är följande:

  • fordran grundar sig på ett anställningsförhållande
  • ansökan om att en fordran ska betalas enligt lönegarantin har gjorts inom tre månader efter att fordran förfallit till betalning
  • arbetsgivaren är insolvent
  • grunden för och beloppet av fordran är klara.

Det maximala lönegarantibeloppet är 15 200 euro. Tillgodohavanden i en arbetstidsbank kan dock betalas enligt lönegarantin till ett belopp som motsvarar arbetstagarens lön för sex månader.

NTM-centralen behandlar ärendet

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland behandlar lönegarantiärenden. Ansökan kan dock även lämnas in till arbets- och näringsbyrån.

Staten driver in de belopp som har betalats enligt lönegarantin från arbetsgivaren. Närings-, trafik- och miljöcentralen sköter indrivningen av fordringarna till staten.

Arbetsgivarna finansierar lönegarantin kollektivt genom arbetslöshetsförsäkringspremierna. Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar årligen till staten skillnaden mellan de belopp som har betalats enligt lönegarantin och de belopp som drivits in från arbetsgivarna.

Se också

delegation för lönegarantiärenden (på finska)

Ytterligare information:

Lagberedning: Nico Steiner, nico.steiner(at)tem.fi; Johanna Ylitepsa, johanna.ylitepsa(at)tem.fi