Målet Europeiskt territoriellt samarbete (ETS) 2014–2020

Målet Europeiskt territoriellt samarbete (ETS) stöder gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaterna och regionerna i EU.  För ETS-målet har för perioden 2014–2020 anvisats 10,1 miljarder euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden, dvs. cirka 3 % strukturfondsmedel. Dessutom finansierar EU samarbetet över de yttre gränserna genom finansieringsinstrumentet ENI CBC.

Under perioden 2014–2020 deltar Finland i nio ETS-program. Av dessa är sex så kallade INTERREG-program:

  • programmen Nord, Botnia-Atlantica och Mellersta Östersjön vid våra norra, västra och södra gränser,
  • de territoriellt mer omfattande programmet för Östersjöområdet och programmet Norra Periferin och Arktis samt
  • programmet INTERREG EUROPE som täcker hela EU.

Dessutom deltar Finland tillsammans med övriga EU-länder i programmet INTERACT III, som stöder INTERREG-programmen, i programmet URBACT III, som stöder stadssamarbetet samt i forskningsprogrammet ESPON 2020.   

Programmen INTERREG och URBACT

Centrala prioriterade områden för programmen INTERREG och URBACT är innovationsverksamhet, företagande och näringsverksamhet (särskilt små och medelstora företag), miljö och naturresurser samt i vissa program dessutom trafik, koldioxidsnålhet och arbetsmarknad.

Den sammanlagda Eruf-finansieringen för de ovan nämnda ETS-programmen är cirka en miljard euro. Finansieringen har inte kvoterats mellan de länder som deltar i programmen. Finlands tillgång till finansiering är således beroende av finländska aktörers deltagande i de gemensamma projekt som finansieras.

Varje program har sin egen förvaltande myndighet. Av myndigheterna är alla andra utom en belägna i andra länder än Finland.

Arbets- och näringsministeriet är den nationella ansvariga myndigheten för ETS-programmen. Ministeriet är representerat i övervakningskommittéerna för varje program. Ministeriet informerar om programmen och genomförandet av programmen i Finland.

Mer information om ETS-målen och ETS-programmen finns på webbplatsen strukturfonder.fi och på programmens egna webbsidor.

Programmen Nord, Botnia-Atlantica och Mellersta Östersjön
Programmet för Östersjöområdet och programmet Norra Periferin
INTERREG EUROPE

Ytterligare upplysningar: petri.haapalainen(at)gov.fi, tuulia.valiheikki(at)gov.fi

ESPON 2020-programmet

ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) är ett forskningsprogram vars syfte är att förbättra kunskapsbasen för regionplaneringen och regionutvecklingen och att stödja EU-ländernas samarbete inom nämnda områden. I programmet deltar samtliga EU-medlemsländer samt partnerländerna Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz.

Programmet genomförs med hjälp av projekt i vilka forskningsinstitut från olika håll av Europa deltar. Forskningen består till största delen av tillämpad forskning där tyngdpunkten ligger på den europeiska regionutvecklingen och regionplaneringen, regionstrukturen, utvecklingsutsikterna och politikens effekter. Genomförarna av projekten väljs årligen på basis av en öppen anbudstävling. De första projekten för tillämpad forskning inom programperioden har genomförts, och information om dem finns tillgänglig på programmets webbplats.

Utöver tillämpad forskning görs också riktade analyser som baserar sig på behoven hos dem som använder informationen. Teman kan föreslås av lokala, regionala eller riksomfattande aktörer från hela programområdet. Förslagsförfarandet är kontinuerligt och sker genom en blankett som finns på programmets webbplats.

ESPON 2020 är ett av de strukturfondsprogram som genomförs inom ramen för det europeiska territoriella samarbetet. Programmet producerar data som ska stödja beslutsfattandet på både EU-nivå, nationell nivå och regional nivå. Programmet har genomförts sedan början av 2000-talet.

Länkar:

Programmets webbplats (på engelska)

Ytterligare upplysningar: satu.tolonen(at)gov.fi