Paketet om produktsäkerhet och marknadskontroll

Europeiska kommissionen antog i februari 2013 två förslag till förordningar som en del av det så kallade paketet om produktsäkerhet och marknadskontroll. Det allmänna målet med projektet är att förbättra den inre marknadens funktion och säkerställa att mängden produkter som är farliga och inte överensstämmer med kraven på EU:s marknad ska bli mindre. Därigenom garanteras att konsumenterna, professionella användare av produkter och miljön samt övriga allmänna intressen skyddas på hög nivå.

Ett särskilt syfte med förordningsförslagen är att sammanställa och stärka EU:s produktsäkerhetskrav, att effektivisera marknadskontrollen och samordningen av den samt att förenkla EU-regleringens struktur.

De förordningsförslag som ingår i produktsäkerhets- och marknknadskontrollpaketet är

  • förordningen om konsumentprodukters säkerhet, den s.k. produktsäkerhetsförordningen
  • förordningen om marknadskontroll av produkter, den s.k. marknadskontrollförordningen.

Förordningsförslagen finns under länkarna nedan.

Genom produktsäkerhetsförordningen sammanslås bestämmelserna i det gällande direktivet om allmän produktsäkerhet (2001/95/EG) och rådets direktiv om livsmedelsimitationer (87/357/EEG). I likhet med det tidigare allmänna produktsäkerhetsdirektivet ställer produktsäkerhetsförordningen ett allmänt säkerhetskrav på produkter som är avsedda för konsumentbruk. Regleringen ska harmoniseras i förhållande till EU:s övriga produktreglering.

I marknadskontrollförordningen finns bestämmelser om marknadskontrollen av produkter i fråga om både harmoniserade produkter och icke harmoniserade konsumtionsvaror i EU. Den nya förordningen ersätter den nuvarande s.k. NLF-förordningen (765/2008) till den del som det föreskrivs om marknadskontroll, kontroll av de yttre gränserna och CE-märkning. I marknadskontrollförordningen föreskrivs det bl.a. om medlemsländernas skyldighet att utöva och planera marknadskontroll, marknadskontrollförfarandena och utvecklande av informationsutbytes- och informationssystem (RAPEX, ICSMS) med anknytning till marknadskontroll.

Till riksdagen har lämnats en U-skrivelse (U 16/2013 rd) om produktsäkerhets- och marknadskontrollpaketet. Den finns under vidstående länk.

Behandling på EU-nivå

Behandlingen av paketet i rådets arbetsgrupper inleddes i februari 2013. Rådets arbetsgruppsbehandling har avslutats hösten 2013. Efter det har behandlingen av paketet försenats på grund av meningsskiljaktigheter mellan medlemsstaterna i fråga om de bestämmelser om märkning av produkternas ursprungsland som ingår i den föreslagna produktsäkerhetsförordningen.

Arbets- och näringsministeriet har bildat ett inofficiellt bakgrundsnätverk för att förmedla information om behandlingen av paketet om produktsäkerhet och marknadskontroll, dess konsekvenser och planerna för det nationella genomförandet.

Ytterligare information: laura.holkko(at)tem.fi