Minimilöner

Minimilönerna och andra minimivillkor som tillämpas i anställningsförhållandet bestäms enligt de branschspecifika kollektivavtalen. En arbetsgivare som är medlem av ett arbetsgivarförbund är med stöd av lagen om kollektivavtal skyldig att iaktta kollektivavtalet i fråga om arbetstagare i arbetsgivarens tjänst.

De riksomfattande kollektivavtalen som anses representativa inom sitt tillämpningsområde fastställs som allmänt bindande. En arbetsgivare som inte är medlem av ett arbetsgivarförbund är skyldig att iaktta bestämmelserna i det allmänt bindande kollektivavtalet som minimivillkor för anställningsförhållandet då arbetsgivaren låter utföra arbete som omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde.

Arbetsgivaren och arbetstagaren får alltid avtala om bättre anställningsvillkor än de som anges i kollektivavtalet.

Om inga kollektivavtal har ingåtts inom arbetsgivarens bransch, kan arbetstagaren och arbetsgivaren fritt komma överens om den lön som ska betalas till arbetstagaren. Ett anställningsvillkor som gäller lönen får dock inte vara oskäligt. Finland har ingen lag om minimilön. Inte heller i arbetsavtalslagen finns det några bestämmelser om hur stort lönebelopp som ska betalas till arbetstagaren, men lönen ska vara sedvanlig och skälig.

Ytterligare information:

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen