Moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet

Arbetstagaren har enligt arbetsavtalslagen rätt till ledighet under den tid han eller hon är berättigad till moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning. Moderskapsledighetens längd är 105 vardagar.

Faderskapsledighetens längd är högst 54 vardagar, varav högst 18 kan tas ut samtidigt med mammans ledighet och de resterande dagarna ska tas ut utanför moderskaps- och föräldrapenningsperioden. Alternativt kan pappan ta ut hela den 54 vardagar långa faderskapsledigheten utanför moderskaps- och föräldrapenningsperioden. I båda fallen ska ledigheten tas ut innan barnet fyller två år. Föräldraledighetens längd är 158 vardagar.

Föräldrarna kan ta ut föräldraledigheten på heltid eller på deltid. I ett registrerat partnerskap har partnern till barnets förälder rätt att hålla föräldraledighet, om barnet fötts eller om den andra partnern adopterat barnet när det var under sju år, efter att partnerskapet registrerats.

Båda föräldrarna kan hålla föräldraledighet på heltid under högst två ledighetsperioder. Periodens minimilängd är tolv vardagar. Föräldraledigheten kan hållas på deltid så att vardera föräldern avtalar med sin arbetsgivare om en förkortning av arbetstiden och om motsvarande sänkning av lönen för minst två månader.

Under partiell föräldraledighet kan föräldrarna sköta barnet antingen så att ena föräldern sköter barnet varannan dag eller varannan vecka, eller så att den ena sköter barnet på förmiddagarna och den andra på eftermiddagarna.