Naturgasmarknaden

Naturgasens andel av den totala energiförbrukningen i Finland är cirka 7 procent. Förbrukningen av naturgas fördelar sig nästan jämnt mellan el- och värmeproduktionen och den industriella slutförbrukningen. Till skillnad från andra EU-länder använder hushållen i Finland gas i mycket liten utsträckning. Det finska naturgasnätet täcker de sydöstra och södra delarna av landet.

I fråga om gasmarknaden är Finland en isolerad ö som saknar överföringsförbindelser till andra EU-länder.  Tills vidare importeras all gas som förbrukas i Finland från Ryssland via två parallella gasledningar.

Beredskapen inför eventuella störningar i gasleveranserna baserar sig på upplagring av alternativa bränslen i företags obligatoriska upplag och i statens egna upplag.

EU:s inre marknad för naturgas

Europeiska unionen har som mål att skapa en europeisk inre marknad för naturgas. Finland har genomfört direktivet om marknaden för naturgas genom naturgasmarknadslagen (508/2000).

Direktivet gör det möjligt för Finland att göra undantag från bestämmelserna om öppnande av marknaden så länge Finland bara har en huvudsaklig naturgasleverantör och Finland saknar förbindelse med det sammanlänkade europeiska gasnätet.

Ytterligare upplysningar: petteri.kuuva(at)tem.fi