NTM-centraler och arbets- och näringsbyråer producerar slagkraftiga tjänster för landskapen

Programmet Iskukykyiset palvelut muutoksen tukena (IPA) stöder landskapsreformen och inrättandet av statens tillstånds- och tillsynsverk. Från NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna flyttas cirka 3800 årsverken till de landskap som ska grundas och cirka 400 årsverken till statens tillstånds- och tillsynsverk som ska inrättas.

De nuvarande ämbetsverkens uppgifter överförs till de nya ämbetsverken i form av service, kunskap, kunnande, information, system, god praxis och goda handlingsmodeller samt verktyg. NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas höga kundtillfredsställelse och intressegruppstillfredsställelse består långt av nämnda delfaktorer. Programmet Iskukykyiset palvelut muutoksen tukena (IPA) koncentrerar sig på att bygga upp servicen, att säkerställa att överföringen av uppgifterna lyckas och att upprätthålla en bra serviceförmåga nu och medan förändringen pågår. Programmets mål är att utveckla, elektronisera och förenkla handlingsmodellerna och verksamhetskoncepten.

Programmet IPA är indelat i följande fyra projekthelheter:

  • Stöd för de sektorsövergripande landskapens verksamhetsförutsättningar
  • Utveckling av smidiga tjänster, servicehelheter och servicestigar
  • Kommunikation och kundrådgivning som stöd för kundservicen
  • Förändringsstöd och stöd för förändringsledarskap

Mandatperioden för programmet Iskukykyiset palvelut muutoksen tukena (IPA) är 1.1.2018–31.12.2019. För genomförandet av programmet svarar en projektbyrå som rapporterar till NTM-centralernas ledningsgrupp, NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas ledning samt till ledningen för den nationella beredningen av landskapsreformen.

Programmet är ett led i den systematiska utvecklingen och effektiviseringen av verksamheten, som inleddes 2013 med programmet Iskukykyinen ELY-keskus och fortsatte med programmet Iskukykyiset palvelut (IE2) åren 2012−2017. Information om resultaten av det tidigare utvecklingsarbetet finns i bilagan.

Ytterligare upplysningar:

programchef Päivi Blinnikka paivi.blinnikka(at)ely-keskus.fi

stödgruppens ordförande, överdirektör Pekka Häkkinen, pekka.hakkinen(at)ely-keskus.fi

konsultative tjänstemannen Mikko Kuoppala, mikko.kuoppala (at)tem.fi