Slagkraftiga  tjänster (IPA)

Målet för programmet Slagkraftiga tjänster (på finska Iskukykyiset palvelut, IPA) är digitaliserade tjänster som utgår från kundernas behov och ett smidigt samarbete mellan förvaltningsområdena för att sammanhängande tjänster ska kunna produceras.

Programmet omfattar följande projekthelheter:

  • Kundorienterad utveckling av tjänster och digitalisering

  • Förnyelse av handlingssätten och verktygen

  • Stöd för förändringsledarskap

Inom ramen för NTM-centralernas gemensamma utvecklingsprogram har det under åren 2015–2019 bl.a. skapats en allmän modell för offentliga e-tjänster, tjänstedesign har genomförts för cirka 20 olika servicehelheter, ett helt elektroniskt upphandlingssystem ska skapats med tanke på NTM-centralernas upphandlingar, flera projekt om kunskapsledning har genomförts, personalens beredskap för förändringar har stötts med olika utbildningar och träningar och mycket annat har gjorts.

Mandatperioden för programmet Slagkraftiga tjänster (IPA) är 1.1.2018–31.12.2019. För genomförandet av programmet svarar en projektbyrå som rapporterar till NTM-centralernas ledningsgrupp samt till NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas ledning.  Programmets slutrapport, som innehåller resultaten, utarbetas under hösten 2019.

Programmet är ett led i den systematiska utvecklingen och effektiviseringen av verksamheten, som inleddes 2013 med programmet En slagkraftig NTM-central och fortsatte med programmet Slagkraftiga tjänster 2015−2017. Information om resultaten av det tidigare utvecklingsarbetet finns i bilagan.

Ytterligare information:
Päivi Blinnikka, paivi.blinnikka(at)gov.fi

Pekka Häkkinen, pekka.j.hakkinen(at)ely-keskus.fi

Mikko Kuoppala, mikko.kuoppala (at)gov.fi