Nykomlingar blir permanenta invånare i kommunen

Då personer som får internationellt skydd bosätter sig i en kommun permanent betyder detta att andelen av kommunens befolkning som är i arbetsför ålder växer och näringslivets möjligheter utvidgas. Invandrares permanenta bosättning i en kommun stöds av högklassiga integrationstjänster, möjligheter till studier eller att komma in i arbetslivet, samt en upplevelse av att verkligen vara en del av samhället i kommunen. Det lönar sig förkommunerna att ta i bruk verksamhetsmodeller som fungerat i andra kommuner och som stöder en permanent bosättning i kommunen.

Invandrarens permanenta bosättning i en kommun stöds av en attityd enligt vilken alla som anländer i kommunen ses som kommuninvånare: för att fortsätta sitt liv behöver personer som får internationellt skydd en trygg miljö och ett inkluderande samhälle, precis som alla som bor i Finland.

En satsning på alla kommuninvånares jämställdhet och delaktighet är även en satsning på kommunens framtid och kommuninvånarnas välfärd, även för personer som får internationellt skydd.

Invandring gör kommunerna mer livskraftiga på lång sikt

Att ta emot och integrera invandrare, inklusive personer som får internationellt skydd, förutsätter ordnande av integrationstjänster, ökad kompetens och en ekonomisk satsning. Att inkludera nya kommuninvånare i kommunens gemenskap och verksamhet har också med sig många fördelar.

Integrationen betalar sig själv tillbaka till exempel genom kommunens ökade befolkningsmängd och en förbättrad försörjningskvot när nykomlingarna integreras och får arbete. Dessutom gör invandrare ofta kommunens näringsliv livskraftigare och mångsidigare samt har med sig nya innovationer och ett internationellt perspektiv. Bland dem som får internationellt skydd finns samma kompetenspotential som bland personer som kommit till Finland av andra orsaker.

Genom att ta emot personer som får internationellt skydd gör kommunen sitt för att stöda förverkligandet av de mänskliga rättigheterna samt ett mångfaldigt och öppet samhälle. Att aktivera dem som får internationellt skydd i kommunens verksamhet och att få dem att stanna i kommunen är fast i samarbetet mellan det lokala samhället och lokala aktörer.

Läs mer om kommunernas erfarenheter (tem.fi).

Du kan läsa informationspaketet också i pdf-format och skriva ut det på webbsidan integration.fi.