Ordnandet och produktionen


Ordnandet och produktionen skiljs åt

Ansvaret för ordnandet av den statliga regionförvaltningens nuvarande tjänster, dvs. närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas företags- och sysselsättningstjänster, övergår till landskapen vid ingången av 2020 i samband med landskapsreformen. Utgångspunkten är att ordnandet och produktionen av tillväxttjänsterna ska skiljas åt. Landskapet sköter alltid självt myndighetsuppgifterna, t.ex. uppgifter där landskapet fattar finansieringsbeslut för företag eller beslut som påverkar människors utkomst. Ordnandet innebär även att ansvara för bl.a. tillgången till, kvaliteten på och effekten av tjänsterna samt lösningar som gäller finansieringen av tjänsterna och sättet att producera tjänsterna. Med produktion avses å sin sida det egentliga service- och kundarbetet.

Alliansmodell för samman anordnare och producenter

Tjänsterna kan produceras som ett samarbete mellan den offentliga, privata och tredje sektorn. Då kan man använda sig av bl.a. en alliansmodell. En mångsidigare servicestruktur och större frihet för kunden att välja mellan tillgängliga servicealternativ förbättrar tjänsternas effekt, ger upphov till nya tjänsteinnovationer och stärker den inhemska tjänstemarknaden.

Med alliansmodell avses en modell för samarbete mellan beställare/anordnare och producenter som baserar sig på gemensamma mål, ömsesidigt förtroende och öppenhet samt genomförande med hjälp av projekt. Parterna i alliansen kan vara aktörer från den offentliga eller privata sektorn samt organisationer från tredje sektorn.

Länk:
Exempel på användning av alliansmodellen vid upphandling av tjänster, case Tesoma (på finska)

Drygt 10 000 företag är verksamma på marknaden för tillväxttjänster, dvs. tjänster för arbetssökande och företag, i Finland. När det gäller företagens antal har trenden varit stigande under de senaste åren. I synnerhet sysselsättningstjänsterna är en klart växande bransch. Inom alla blivande landskap finns det redan tjänsteföretag som är beredda att anta utmaningen, när produktionen av tillväxttjänster flyttas ut på marknaden i samband med landskapsreformen vid ingången av 2020. Uppgifterna framgår av en marknadsanalys som arbets- och näringsministeriets låtit genomföra.

Diskussionsmöte om skapandet av en modell med anordnare och producenter för tillväxttjänsterna
Bekanta dig med materialet från mötet (på finska)

Se video:
Tillväxttjänster och alliansmodell (på finska)

Bekanta dig med en marknadsanalys av tillväxttjänsterna

Drygt 10 000 företag är verksamma på marknaden för tillväxttjänster, dvs. tjänster för arbetssökande och företag, i Finland. När det gäller företagens antal har trenden varit stigande under de senaste åren. I synnerhet sysselsättningstjänster är en klart växande bransch. Inom alla blivande landskap finns det redan tjänsteföretag som är beredda att anta utmaningen, när produktionen av tillväxttjänster flyttas ut på marknaden i samband med landskapsreformen vid ingången av 2020. Konkurrensutsättningen av tillväxttjänsterna kan göra att tjänstemarknaden reformeras och blir mångsidigare och att utbudet av tjänsteproducenter blir större.

Uppgifterna framgår av en marknadsanalys som arbets- och näringsministeriets låtit genomföra. I samband med beredningen av tillväxttjänstreformen har det under hösten 2016 och början av 2017 gjorts en kartläggning av nuläget på marknaden och möjligheterna till produktion av tjänster av ett nytt slag. Utöver sammanställningen av statistiska uppgifter har det arrangerats öppna diskussionsmöten med tjänsteföretag, och två internationella aktörer har berättat om sina erfarenheter från olika länder.

Se video:
Allmän information om tillväxttjänsterna (på finska)