Organisationer som stöd för integrationen

I Finland fungerar åtskilliga organisationer både på nationell och lokal nivå som är med redan i flyktingarnas mottagningsskede och som erbjuder många typer av stöd och verksamhet för integrationsprocessen En av organisationernas viktigaste uppgifter är att aktivera nykomlingar och göra dem delaktiga i samhällets aktiviteter. Kamratstödet på det egna språket som erbjuds av invandrarnas egna organisationer är mycket viktigt för nykomlingarna.

Många organisationer har särskild verksamhet för att stöda mottagandet av flyktingar och främja deras integration. De ordnar bland annat hjälp med boendet, läxläsningsgrupper och kamratverksamhet. En del organisationer har även en stark riksomfattande roll i samrodnandet och utbildningen för frivilligarbetet, som även stöder integrationsrelaterad frivilligverksamhet. Idrottsföreningar, klubbar, byaföreningar och andra lokala samfund och intressegrupper har en viktig roll i att öka vardaglig växelverkan mellan olika befolkningsgrupper.

I samarbetsgrupperna där de kommunala myndigheterna och organisationerna ingår kan man kartlägga de lokala organisationernas resurser och deras möjligheter att delta i verksamhet som stöder mottagandet och integrationen. Organisationerna stöder kommunens tjänster och fungerar som en bro mellan myndigheterna och det civila samhället.

.

Källa: Röda Korset

Läs mer om stöd från organisationer (integration.fi).