Personal- och utbildningsplanen

 • Utarbetas årligen vid samarbetsförhandlingarna för upprätthållande och främjande av arbetstagarnas yrkeskunnande.
 • Förutsägbara förändringar i företagets verksamhet som uppenbart är av betydelse för personalens sammansättning, storlek eller yrkeskunnande ska beaktas när planen utarbetas.  
 • Bildar en kontinuerlig process, som uppdateras varje år, uppföljning.
 • Minimiinnehållet i planen anges i samarbetslagen.

Utgångspunkter

När personal- och utbildningsplanen utarbetas ska de förutsägbara förändringar i företagets verksamhet beaktas som uppenbart är av betydelse för personalens sammansättning, storlek eller yrkeskunnande.

Beredskap inför förutsägbara förändringar eftersträvas, så att arbetstagarna har möjlighet att påverka och förbereda sig på dem i ett så tidigt skede som möjligt.

Sådant som ska beaktas är bl.a. förutsebara nedläggningar av företaget eller någon del av det, utvidgningar och inskränkningar, anskaffningar av maskiner och anläggningar, förändringar i produktionen och servicestrukturen och omorganiseringar av arbetet, om dessa har konsekvenser för personalen.

I utbildningsplanen strävar man efter att att bedöma vilken utbildning som företagets personal ska ges för att den ska klara av arbetsuppgifter som förändras. Målet är att upprätthålla och utveckla yrkeskunskapen.

Personal- och utbildningsplanens innehåll:

Av personal- och utbildningsplanen ska med beaktande av företagets storlek framgå åtminstone

 1. personalens sammansättning och storlek i företaget inklusive antalet faktiska arbetsavtal för viss tid samt en bedömning av hur dessa kommer att utvecklas
 2. principerna för användningen av olika anställningsformer
 3. allmänna principer för att upprätthålla arbetsförmågan hos arbetstagare som hotas av arbetsoförmåga och äldre arbetstagare samt arbetsmarknadskompetensen för arbetstagare som hotas av arbetslöshet
 4. en bedömning av hela personalens yrkeskunnande samt av förändringarna i kraven på yrkeskunnande och orsakerna till dem samt en årlig plan som baserar sig på denna bedömning enligt personalgrupp eller någon annan ändamålsenlig gruppindelning
 5. förfaranden för genomförande och uppföljning av de planer som avses i 1–4 punkten.

I planen ska också fästas uppmärksamhet vid

 1. äldre arbetstagares särskilda behov
 2. de metoder och möjligheter som arbetstagarna kan utnyttja för att skapa balans mellan arbete och familjeliv
 3. principerna för sysselsättning av partiellt arbetsföra
 4. flexibla arbetstidsarrangemang.

Om företaget har regelbundet minst 20 men färre än 30 anställda i arbetsavtalsförhållande kan med företrädarna för en personalgrupp eller för flera personalgrupper avtalas att ovannämnda ärenden behandlas vid en gemensam sammankomst som ordnas för företagets hela personal.

Om arbetsgivaren säger upp arbetstagare av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker, ska behövliga ändringar göras i personal- och utbildningsplanen i samband med att uppsägningarna behandlas i samarbetsförfarande.

När personal- och utbildningsplanen behandlas vid samarbetsförhandlingar, ska arbetsgivaren på begäran redogöra för på vilket sätt man i fortsättningen ämnar upprätthålla yrkeskunnandet hos de arbetstagare som under en längre tid inte omfattats av åtgärder för utveckling av yrkeskunnandet.

Ytterligare information: samarbetsombudsmannen