Personalfonder

En personalfond är en fond som ägs och förvaltas av personalen vid ett företag och som förvaltar de resultat- eller vinstpremier som företaget betalat till fonden och de övriga medel som nämns i personalfondslagen, som t.ex. tilläggsdelen. Fonden hänför sig alltid till det företag/den koncern, där personalen är anställd.

Personalfonden gör det möjligt att belöna hela personalen för uppnåendet av företagets mål.  Dessutom bidrar den till att förbättra företagets, ämbetsverkets eller kommunens produktivitet och konkurrenskraft. Genom fonden främjas också det interaktiva samarbetet mellan företaget, ämbetsverket eller kommunen och dess personal samt ökas personalens möjligheter till ekonomisk delaktighet.

Förutsättningar för bildande av en personalfond

En personalfond kan bildas när

  • antalet personer i anställningsförhållande till företaget eller resultatenheten regelbundet är minst tio
  • företagets omsättning eller motsvarande avkastning är minst 200 000 euro när fonden bildas.    

En personalfond kan också bildas i statliga ämbetsverk och inrättningar eller resultatenheter i sådana, statliga affärsverk eller resultatenheter i sådana samt i kommuner och samkommuner eller resultatenheter i sådana samt i Folkpensionsanstalten och i universitet som avses i universitetslagen.

Personalen bildar

Företagets personal kan bilda en personalfond efter att företaget har fattat beslut om införande av ett fonderande premiesystem.

Införandet av ett premiesystem och bildandet av en personalfond måste behandlas i samarbetsförfarande. Företaget fattar beslut om införande ett fonderande premiesystem och personalen om bildande av en personalfond. De som är anställda i företaget eller ämbetsverket blir automatiskt medlemmar i personalfonden på basis av sitt anställningsförhållande.

Fondandelar

Den premie som fonderas, dvs. personalfondsavsättningen, kan utgöras av resultat- och vinstpremier. Grunderna för bestämning av personalfondsavsättningen ska för respektive år bestämmas före ingången av året. En medlem kan, om medlemmen så önskar, lyfta sin andel av personalfondsavsättningen kontant, om företagets resultat- eller vinstpremiesystem tillåter det. Resultat- och vinstpremieavsättningarna till en personalfond delas i personliga fondandelar.

En del av de personliga fondandelarna (max 15 %) kan lyftas årligen, om fondens stadgar bestämmer så. Hela den personliga fondandelen kan lyftas inom fyra månader från den värdebestämningsdag som följer efter upphörandet av anställningsförhållandet.

Beslutanderätten i personalfonden utövas av mötet för fondmedlemmarna eller av fullmäktige som medlemmarna har utsett. Fonden ska ha en styrelse med minst tre medlemmar.

Samarbetsombudsmannen utövar tillsyn

Tillsynen över att personalfondernas verksamhet är laglig utövas av samarbetsombudsmannen, som också för register över personalfonderna.

En personalfond kan alltid upplösas genom beslut av fondmedlemmarna. Fonden måste upplösas, när den inte längre uppfyller lagens krav.

Personalfondsavsättningen är en avdragbar utgift för företaget. Den är inte förenad med lönebikostnader eller andra kostnader. Både i inkomst- och förmögenhetsbeskattningen föreskrivs att en personalfond är helt skattefri. Av de poster som en medlem i personalfonden har fått från fonden är 80 % skattepliktig förvärvsinkomst då posterna fås och föremål för förskottsinnehållning. Resten är skattefri inkomst.