Personalrepresentation i europabolag (SE) och europeiska kooperativa föreningar (SCE)

Europabolag är en ny bolagsform som skapats genom en EG-förordning. Med hjälp av ett europabolag kan ett företag som är registrerat i ett EU-land vara verksam i alla EU-länder. Samtidigt som bolagsformen skapades, avtalades om principerna för personalrepresentationen i dessa bolag.

Om personalrepresentationen avtalas i ett särskilt förhandlingsorgan. Bestämmelserna är mycket lika de motsvarande bestämmelserna om internationellt koncernsamarbete.

Huvudprincipen är att personalen väljer sättet att genomföra styrelserepresentationen i bolaget av de representationsmodeller som varit i bruk innan bolaget blev ett europabolag. Om personalen inte väljer representationsmodellen, väljer bolaget den.

Styrelserepresentationen i europabolag ersätter det internationella koncernsamarbetet och således behöver internationellt koncernsamarbete inte bedrivas separat i europabolag. Det som nämns ovan gäller också europeiska kooperativa föreningar.

Samarbetsombudsmannen ska anmäla ärendet till polisen för förundersökning, om det är uppenbart att ett brott mot de i lagen nämnda straffbestämmelserna har begåtts. Om gärningen är obetydlig, behöver polisanmälan inte göras.

Samarbetsombudsmannen kan kräva att domstolen förelägger vite, om det är uppenbar att företaget eller arbetsgivaren inte har förfarit på det sätt som lagen förutsätter.

Samarbetsombudsmannen kan också föra en gärning som enligt lag är straffbar till polisen för undersökning.

Ytterligare information:

Tillsyn av lagar osv. samarbetsombudsmannen