Pilotprojekt för tillväxttjänster förbereder för framtiden

Vid närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringstjänsterna har det under våren gjorts upp planer på sammanlagt 21 olika pilotprojekt. I 15 av pilotprojekten ligger fokus på tjänsterna för privatkunder, och i majoriteten av projekten är målgruppen personer med svag ställning på arbetsmarknaden.

Andra kundgrupper har inte heller glömts bort. Pilotprojekt har planerats också för kunder hos yrkes- och karriärvägledningen, kunder under 30 år och invandrare som håller på att integrera sig.

I fyra av pilotprojekten för tillväxttjänster ligger fokus på företagstjänster. Teman för dessa är bl.a. smidiga och jämlika kundresor, tillgodoseende av företags rekryteringsbehov och avtalsmodeller för företagstjänsterna. I åter fyra pilotprojekt ligger fokus särskilt på tillgången på arbetskraft för företagen.

Målet är att pilotprojekten inleds i början av 2019. När landskapen planerar och senare börjar ordna sina tjänster, kan de utnyttja de erfarenheter som fåtts i samband med pilotprojekten för tillväxttjänster och social- och hälsovårdstjänster.