Projekt för utveckling av utlänningslagstiftningen och tillståndsförfarandena

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är målet att öka arbetskraftsinvandringen och förbättra de internationella examensstuderandenas etablering i Finland. Enligt regeringsprogrammets föresatser ska den arbetsrelaterade uppehållstillståndsprocessen påskyndas, studerandenas och forskarnas inresa och vistelse i Finland göras smidigare och säsongsarbetarnas ställning förbättras bl.a. genom lagstiftningsändringar. Dessutom beaktas bekämpningen av utnyttjande av utländsk arbetskraft och hålls fast vid prövningen av tillgången till arbetskraft.

De ovan nämnda skrivningarna i regeringsprogrammet sträcker sig till flera olika ministeriers förvaltningsområden. Arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet har således tillsatt ett gemensamt projekt för utveckling av utlänningslagstiftningen och tillståndsförfarandena för att genomföra och samordna genomförandet av regeringsprogrammet i fråga om bestämmelserna om migration och tillståndsförfarandena. Projektet genomförs som en del av åtgärdshelheten Talent Boost.

Projektet består av en styrgrupp och fem underarbetsgrupper. Underarbetsgrupperna är följande:

Underarbetsgruppen för smidigare lagstiftning i anslutning till behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd
Underarbetsgruppen för revidering av bestämmelserna om utländska studerande och forskare
Underarbetsgruppen för revidering av bestämmelserna om utländska säsongsarbetare
Underarbetsgruppen för att påskynda myndighetsförfarandena i anslutning till behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd
Underarbetsgruppen för att förebygga utnyttjande av utländsk arbetskraft

Styrgruppen för utvecklingsprojektet har till uppgift att styra underarbetsgruppernas arbete och se till att underarbetsgruppernas förslag bildar en konsekvent helhet. Styrgruppen ansvarar för att sammanföra en styrhelhet för tillståndsförfarandet som omfattar tre olika förvaltningsområden, inklusive resultatstyrning, resurser och övrig styrning. Styrgruppen rapporterar om sitt arbete till ministerarbetsgruppen för sysselsättning via underarbetsgruppen för arbetskraftsinvandring och integration.

Beslut om tillsättande av projektet, styrgruppens och underarbetsgruppernas uppgifter och sammansättningar (pdf, på finska)

Ytterligare information:
Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör
Essi Lojander, specialsakkunnig