RP om ändring av arbetsavtalslagen 7 kap 2 § osv.

TEM034:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Uuden esityksen perusteluja valmisteltiin kolmikantaisesti 31.10. lähtien ja esitys annettiin eduskunnalle 8.11.2018. Lait vahvistettu 18.1.2019, voimaantulo 1.7.2019 (127 ja 128/2019)

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM034:00/2018

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande 23.5.2018

Lagberedning

HE laeiksi työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta

Riksdagens svar EV 190/2018

Työsopimuslain yksilöperusteisen irtisanomisen perusteita koskevaa pykälää muutetaan siten, että työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden määrä on otettava huomioon irtisanomisperusteen riittävyyden kokonaisharkinnassa.

Ansvarig ministerTyöministeri Jari Lindström

KontaktpersonTarja Kröger, arbets- och näringsministeriet

Ytterligare uppgifter

  • Behandling: Rådet för bedömning av lagstiftningen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2018

Kontaktperson
Tarja Kröger, hallitusneuvos
tel. +358 29 504 8937

Mål och resultat

Enligt kompletteringar av sysselsättningspaketet vid ramförhandlingarna våren 2018:
Kriterierna för individuell uppsägning lindras i företag som sysselsätter färre än 20 personer. Syftet med ändringen av arbetsavtalslagen är att sänka tröskeln för att anställa. Senare har begränsningen förändrats att gälla företag som sysselsätter färre än 10 personer.

Det ska göras lättare för unga arbetslösa att få jobb. I arbetsavtalslagen gör en ändringgenom vilken en arbetsgivare får ingå ett arbetsavtal för viss tid med en person under 30 år som varit arbetslös arbetssökande minst 3 månader i följd utan den grundade anledning som i annat fall krävs enligt lagen. Senare har regeringen slutat att förbereda detta förslag.

Sammandrag

Uuden esityksen perusteluja valmisteltiin kolmikantaisesti 31.10. lähtien ja esitys annettiin eduskunnalle 8.11.2018. Lait vahvistettu 18.1.2019, voimaantulo 1.7.2019 (127 ja 128/2019)

Utgångspunkter

Kompletteringar av sysselsättningspaketet är gjord vid ramförhandlingarna våren 2018.

Ytterligare uppgifter