Nämnden för arbetstagares uppfinningar och högskolesektionen 2019-2021

TEM001:00/2019 Organ

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM001:00/2019

Ärendenummer VN/7456/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 1.1.2019 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 5.12.2018

Typ av organ Nämnd

Mål och resultat

Työsuhdekeksintölautakunnan tehtävänä on antaa lausuntoja oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain (työsuhdekeksintölaki, 656/1967) tai oikeudesta korkeakouluissa
tehtäviin keksintöihin annetun lain (korkeakoulukeksintölaki, 369/2006) soveltamista koskevissa asioissa. Työsuhdekeksintölain 11a §:n 2 momentin mukaan lautakunta voi, osapuolten niin sopiessa, toimia myös välimiesoikeutena.

Työsuhdekeksintölautakunnan lausuntoa voi pyytää työnantaja, työntekijä tai, milloin tuomioistuimessa on vireillä riita keksinnöstä, tuomioistuin. Sama oikeus on myös Patentti- ja
rekisterihallituksella, jos keksintöä koskeva hakemus on sen käsiteltävänä. Lautakunnan lausunnot ovat julkisia, ellei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännöksistä muuta johdu.

Ytterligare uppgifter