Regeringens proposition till riksdagen om elektrifieringsstöd riktat till den energiintensiva industrin

TEM004:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Regeringen fastställde vid budgetförhandlingarna den 16 september 2020 att det för åren 2021–2025 bereds ett nytt elektrifieringsstöd för energiintensiva företag som allt effektivare sporrar till klimatneutral produktion och elektrifiering av energiintensiva företag och som beaktar den kostnadsrelaterade konkurrenskraften.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM004:00/2021

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Tavoite När det gäller globala utvecklingsutmaningar kan Finland erbjuda lösningar bland annat med utgångspunkt i vår värdegrund

Metod 20 Ett nytt stöd för elektrifiering och förnyelse av industrin bereds

Lagberedning

RP till lag on ändring av lag om utsläppshandel
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 18.8.2021
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  39/2021
  42/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuesta. Laissa määritellyt toimialat voisivat saada valtiolta tukea toimintansa sähkönkulutuksen hiilijalanjäljen pienentämiseen tai investointeihin, joilla vähennetään laitoksen kasvihuonekaasupäästöjä, tai joilla tietyin ehdoin toteutetaan energiatehokkuuskatselmuksesta tehtävän raportin suosituksia. Laissa säädettäisiin sähköistämistuen hakemisesta, tuen myöntämisen perusteista, tuen määrän laskemisesta, viranomaistehtävistä sekä tukijärjestelmän valvonnasta. Maksettavan tuen suuruus riippuisi muun muassa päästöoikeuden hinnasta sekä tuen saajan sähkönkulutuksesta tai tuotannon määrästä.

Ansvarig ministerElinkeinoministeri Lintilä

KontaktpersonAnna-Maija Sinnemaa, arbets- och näringsministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Anna-Maija Sinnemaa, Erityisasiantuntija
[email protected]

Mål och resultat

Bestämmelser om hur stödet fastställs och om villkoren för det föreskrivs i den regeringsproposition som är under beredning. Det stödsystem som håller på att beredas betraktas som statligt stöd. I beredningen ska det således beaktas att Europeiska kommissionen har utfärdat detaljerade bestämmelser om hurdana statliga stöd som är tillåtna och om de förfaranden som ska iakttas när stöd beviljas.

Sammandrag

Regeringen fastställde vid budgetförhandlingarna den 16 september 2020 att det för åren 2021–2025 bereds ett nytt elektrifieringsstöd för energiintensiva företag som allt effektivare sporrar till klimatneutral produktion och elektrifiering av energiintensiva företag och som beaktar den kostnadsrelaterade konkurrenskraften.

Utgångspunkter

Som utgångspunkt för beredningen kommer man att använda de riktlinjer för vissa statliga stödåtgärder inom ramen för systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser efter 2021, som kommissionen har utfärdat den 21 september 2020.