Arbetsgruppen som förbereder en lättare granskning (s.k. review)

Arbetsgruppen som förbereder en lättare granskning (s.k. review)

TEM007:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 1.3.2019 työryhmän valmistelemaan lakisääteistä tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen käyttöönottamisen edellyttämiä muutoksia tilintarkastuslainsäädäntöön.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM007:00/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 1.3.2019 – 31.5.2020

Datum för tillsättande 1.3.2019

Lagberedning

RP med förslag till ändring av revisionslagen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 28.8.2020
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  21/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

I denna proposition föreslås det att revisionslagen ska ändras så att det i lagen tas in bestämmelser om en lättare granskning än den egentliga revision som utförs av revisorn, och denna lättare granskning ska vara möjlig för sammanslutningar av en viss storleksklass.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

KontaktpersonLiisa Huhtala, arbets- och näringsministeriet

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Mål och resultat

Valmisteltavan uudistuksen tavoitteena oli keventää yritysten lakisääteisiä velvoitteita ja vähentää kustannuksia. Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna poikkeuksellisen matalat tilintarkastusrajat, jotka ovat osoittautuneet ongelmallisiksi erityisesti kansainvälisesti yhä tiukentuvan tilintarkastussääntelyn vuoksi. Tilintarkastuskäytännössä on yleisesti hyväksytty, että kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja voidaan soveltaa tarkoituksenmukaisessa laajuudessa pienyritysten tilintarkastuksissa, mutta tämän periaatteen tarkempi sisältö on jäänyt epäselväksi ja aiheuttanut vaihtelua soveltamiskäytännössä. Tilintarkastus saattaa myös usein olla ylimitoitettu pienten toimijoiden tarpeisiin.

Sammandrag

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 1.3.2019 työryhmän valmistelemaan lakisääteistä tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen käyttöönottamisen edellyttämiä muutoksia tilintarkastuslainsäädäntöön.

Utgångspunkter

Muutoshankkeen taustalla on virkamiestyöryhmän työ ja siihen perustuva muistio tilintarkastuslain muuttamistarpeista (18.1.2018), sekä työ- ja elinkeinoministeriön luonnos hallituksen esitykseksi (22.8.2018), joilla esitettiin tilintarkastusvelvollisuutta määrittävien rajojen korottamista. Lausuntopalautteen perusteella päätettiin, että esitystä rajojen korottamisesta ei viedä eteenpäin tällä hallituskaudella. Moni kannatti kuitenkin kevyemmän tarkastuksen selvittämistä/mahdollistamista pienemmille yrityksille.

Työryhmän tehtävänä oli valmistella lakisääteisen kevyemmän tarkastuksen käyttöönoton edellyttämät muutokset tilintarkastuslainsäädäntöön. Tarkoituksena oli mahdollistaa, että pienemmät toimijat voisivat halutessaan valita kevyemmän tarkastuksen tilintarkastuksen sijaan.

Ytterligare uppgifter