Utredningsarbete för att återuppbygga en hållbar tillväxt inom luftfarten (utredare och uppföljningsgrupp)

TEM010:00/2021 Projekt

Arbets - och näringsministeriet har 22.12.2020 bjudit in filosofie magister Kari Savolainen att utreda möjligheterna att återuppbygga en hållbar tillväxt inom luftfartsbranschen i Helsingfors-Vanda och bedöma vilka åtgärder som behövs för att flygbranschen ska klara sig. Utredarens mandatperiod är 1.1 − 15.3.2021. Dessutom har det tillsatts en uppföljningsgrupp.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM010:00/2021

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 22.12.2020 – 31.5.2021

Datum för tillsättande 22.12.2020

Mål och resultat

Tavoitteena on ilmailualan tulevaisuuden kasvuedellytysten varmistaminen. Selvityshenkilö arvioi yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa alan selviytymisen kannalta tarpeellisia toimenpiteitä. Selvityshenkilö luovuttaa ehdotuksensa työ- ja elinkeinoministeriölle 15.3.2021 mennessä.
Selvityskysymykset:
• Miten päästään kiinni globaaliin kasvuun mahdollisimman nopeasti, kun matkustaminen elpyy?
• Kuinka voidaan varautua ja hyödyntää koronatilanteen aiheuttamat pysyvät muutokset toimintaympäristössä ja kuluttajakäyttäytymisessä?
• Millaisia edellytyksiä lentotoiminnan terveysturvallinen palautuminen asettaa?
• Miten turvataan epävakaassa työtilanteessa olevien osaaminen ja miten tuetaan uudelleenkoulutuksen tarpeessa olevia? Millä ratkaisuilla rakennetaan siltaa, jolla turvataan työvoimapotentiaalia yli epidemian kohti ilmailualan kasvua?
• Miten houkutellaan lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä lisää yrityksiä ja investointeja Helsinki-Vantaalle?
• Miten vahvistetaan jo toimivien yritysten toimintakykyä nykytilanteessa ja kasvua palautumisvaiheessa?
• Miten rakennetaan malleja, joilla pystytään varautumaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin ilmailualalla?

Työ- ja elinkeinoministeriö on lisäksi asettanut 15.1.2021 seurantaryhmän toimikaudeksi 15.1.-17.5.2021. Seurantaryhmän tehtävänä on tukea selvitystyön käynnistysvaihetta mm. fokusoimalla ja tuomalla näkökulmia kysymyksenasetteluun, tarjota asiantuntijaverkoston osaaminen selvitystyön tueksi ja arvioida selvityshenkilön toimenpide-ehdotuksia niiden valmistuttua.

Sammandrag

Arbets - och näringsministeriet har 22.12.2020 bjudit in filosofie magister Kari Savolainen att utreda möjligheterna att återuppbygga en hållbar tillväxt inom luftfartsbranschen i Helsingfors-Vanda och bedöma vilka åtgärder som behövs för att flygbranschen ska klara sig. Utredarens mandatperiod är 1.1 − 15.3.2021. Dessutom har det tillsatts en uppföljningsgrupp.

Utgångspunkter

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on muuttanut radikaalisti ilmailualan yhtiöiden toimintaympäristöä. Suomen elinvoima tulevaisuudessa on monilta osilta riippuvainen hyvistä lentoyhteyksistä, joita ei ole ilman kattavaa lentoasemaverkostoa, ja erityisesti sen pääasemaa eli Helsinki-Vantaan lentokenttää. Vantaalle on muodostunut elinvoimainen lentokenttäympäristöön ja ilmailuun tiiviisti sitoutunut klusteri, joka työllistää tuhansia työntekijöitä.

Koronapandemian leviämisen estämiseksi päätettyjen matkustusrajoitusten vuoksi lentoliikennettä ja koko ilmailualaa kohdanneen rajun taantuman vastapainoksi on etsittävä tapoja, joilla erityisesti ilmailualan työntekijöiden mahdollisuuksia kehittää osaamistaan alan tulevia tarpeita ajatellen parannetaan.

Ytterligare uppgifter