Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

TEM012:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Syftet med propositionen är att genomföra de delar av EU:s nya marknadskontrollförordning och förordning om ömsesidigt erkännande som bedöms ha budgetkonsekvenser.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM012:00/2020

Ärendenummer VN/989/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 15.1.2020 – 11.12.2020

Datum för tillsättande 15.1.2020

Lagberedning

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 4.2.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  39/2020
  41/2020
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 138/2020

Esitys liittyy EU:n markkinavalvonta-asetuksen sekä vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen täytäntöönpanoon. Markkinavalvontalakiin tehdään muutoksia vaiheittain. 1.vaiheessa esitetään budjettivaikutteiset muutokset. Esityksessä ehdotetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille uusia tehtäviä. Tukes toimisi jatkossa EU:n markkinavalvonta-asetuksessa tarkoitettuna kansallisena yhteyspisteenä. Kyseessä on jäsenvaltioille uusi tehtävä. Lisäksi organisoitaisiin uudelleen vastavuoroisen tunnustamisen asetuksessa tarkoitettu tuoteyhteyspisteen tehtävä siirtämällä se TEM:stä Tukesille. Lisäksi siirrettäisiin eräitä markkinavalvontatehtäviä Kuluttaja- ja kilpailuvirastolta Tukesille.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Kontaktperson
Emilia Tiuttu, Asiantuntija
tel. +358 295 047 127
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med propositionen är att genomföra de delar av EU:s nya marknadskontrollförordning och förordning om ömsesidigt erkännande som bedöms ha budgetkonsekvenser. I propositionen föreslås det att Säkerhets- och kemikalieverket anförtros uppgiften som det centrala samordningskontor som avses i marknadskontrollförordningen och som den kontaktpunkt för produkter som avses i förordningen om ömsesidigt erkännande.

Dessutom föreslås det att uppgiften att utföra marknadskontroll enligt textilmärkningsförordningen och skodirektivet av nationella skäl överförs från Konkurrens- och konsumentverket till Säkerhets- och kemikalieverket. Avsikten är att stegvis se över den nationella lagstiftning som anknyter till textilmärkningsförordningen och skodirektivet och att organisera den nuvarande nationella marknadskontrollen på ett ändamålsenligt sätt.

Sammandrag

Syftet med propositionen är att genomföra de delar av EU:s nya marknadskontrollförordning och förordning om ömsesidigt erkännande som bedöms ha budgetkonsekvenser.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

ANM Beslut

ANM Beslut