Arbetsgruppen för hållbarhetskriterier

Arbetsgruppen som utreder det nationella genomförandet av hållbarhetskriterierna i direktivet om främjande av förnybar energi

TEM016:00/2019 Projekt

Arbetsgruppen som tillsatts av arbets- och näringsministeriet har till uppgift att utreda de förutsättningar som hållbarhetskriterierna i direktivet om främjande av förnybar energi förutsätter i den nationella lagstiftningen samt behovet för annat nationell genomförande.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM016:00/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid – 14.12.2020

Datum för tillsättande 9.4.2019

Mål och resultat

Arbetsgruppen i två faser har till uppgift att bistå vid beredning och planering av implementeringen av de hållbarhetskriterier som föreskrivs i direktivet om främjande av förnybar energi.

Under den första fasen koncentrerar man sig på att bedöma vilken ny reglering eller vilka ändringar av den nuvarande lagstiftningen som behövs i anslutning till genomförandet av direktivet om främjande av förnybar energi och särskilt hållbarhetskriterierna. I bedömningarna ska man beakta biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen samt hållbarhetskriterier inriktade på agrobiomassa och skogsbiomassa. Beredningen av det egentliga lagförslaget sker dock som tjänsteuppdrag vid ministerierna.

Arbetsgruppens rapport (TEM 2019:63) från den första fasen publicerades 4.12.2019. Publikationens permanenta adress är http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-475-4.

Under den andra fasen bedöms behovet av en eventuell förordning av statsrådet samt annat nationellt genomförande, med beaktande av bl.a. kommissionens kommande genomförandeakter, för att fastställa vägledning vad gäller det underlag som visar att hållbarhetskriterierna för skogsbiomassa efterlevs. Arbetsgruppens faser kan dock vara flexibla enligt hur mycket information som finns tillgängligt om kommissionens kommande vägledning.

Protokoll (på finska) görs upp om arbetsgruppens möten. Dessa publiceras i statsrådets tjänst för projektin-formation.

Sammandrag

Arbetsgruppen som tillsatts av arbets- och näringsministeriet har till uppgift att utreda de förutsättningar som hållbarhetskriterierna i direktivet om främjande av förnybar energi förutsätter i den nationella lagstiftningen samt behovet för annat nationell genomförande.

Utgångspunkter

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning), det vill säga det s.k. RED II antogs den 11 december 2018 och ska införlivas i den nationella lagstiftningen senast den 30 juni 2021.

De biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som används för att uppnå unionsmålet för förnybar energi och fullgöra skyldigheterna och de som omfattas av stödsystem ska uppfylla hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp. Den viktigaste ändringen jämfört med den tidigare regleringen är utvidgningen av hållbarhetskriteriernas tillämpningsområde till att omfatta även fasta biomassabränslen.