Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Myndigheten för tillväxttjänster och lag om behandling av kunduppgifter inom tillväxttjänsterna (förra RP till lag om Myndigheten för tillväxttjänster)

TEM030:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Valtakunnallisesti keskitetyillä tukipalveluilla ja asiakastietojärjestelmillä turvattaisiin valtion ja maakuntien yhdessä käyttämien digitaalisten ja sähköisten sekä tietojärjestelmä- ja alustapalvelujen tuottaminen ja kehittäminen. Yhteiset palvelut edistävät osaltaan kasvupalvelujen saatavuutta ja asiakkaiden yhdenvertaisuutta.

Maakunnille yhteiset tukipalvelut ja asiakastietojärjestelmät tarjoaisivat asiakkaiden palveluintegraation työvälineen maakunnallisten kasvupalvelujen kilpailullisessa monituottajamallissa, jossa maakunnan palveluja voisivat tuottaa maakunta itse ja monet eri yksityiset palveluntuottajat.
Maksatustehtävien hoitaminen vuoden ajan turvaisi häiriöttömät maksatukset muutostilanteessa.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM030:00/2018

Ärendenummer TEM/1260/03.01.01/2016

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 1.4.2018 – 31.12.2018

Datum för tillsättande 1.4.2018

Förhållande till regeringsprogrammet

Sipilä

Reformit

spetsprojekt Maakuntauudistus

åtgärder Maakuntauudistus

Lagberedning

HE laiksi Kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä ja turvallisuusselvityslain 37 §:n muuttamisesta
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 10.9.2018
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  46/2018
  48/2018
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  29.11.2018
 • 4

  Författningen har antagits

Esityksessä ehdotetaan, että ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus jatkaisi maakuntauudistuksen voimaan tullessa toimintaansa Kasvupalveluvirastona. Laissa kasvupalveluvirastosta säädettäisiin sen tehtävistä. Laissa kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä säädettäisiin alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annetussa laissa tarkoitettujen maakunnallisten ja valtakunnallisten kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä.

Ansvarig ministerElinkeinoministeri Lintilä

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2018

Mål och resultat

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi eduskunnalle lakiesitykset Kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä.

Esityksessä ehdotetaan, että ELY-keskusten ja TE-toimistojen nykyinen kehittämis- ja hallintokeskus jatkaisi kasvupalveluja vastaavien tietohallintopalvelujentuottamista TEM hallinnonalan virastona uudella nimellä Kasvupalveluvirasto. Kasvupalveluvirasto tuottaisi valtion ja maakuntien yhdessä käyttämät digitaaliset ja sähköiset palvelut sekä tietojärjestelmät ja alustat ja hoitaisi niiden käytön tuen tehtävät. Käytön tuen tehtävät siirrettäisiin Kasvupalveluvirastoon ELY-keskusten valtakunnallisesta TE-asiakaspalvelukeskuksesta. Kasvupalveluvirasto hoitaisi myös kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitetut valtion korvauksia koskevat tehtävät ja vuoden pituisen siirtymäajan maakuntien myöntämien eräiden tukien maksamista koskevia tehtäviä.

Esityksessä ehdotetaan, että maakunnallisten ja valtakunnallisten kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelyä koskevat säännökset koottaisiin samaan lakiin. Samalla kumottaisiin yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annettu laki. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi turvallisuusselvityslakia. Asiakastietojen käsittelyä varten olisi rekrytoinnin ja työllistymisen asiakastietojärjestelmä ja yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmä.

Utgångspunkter

Esitys liittyy maakunta- ja kasvupalvelu-uudistukseen (HE 15/2017 vp ja HE 35/2018 vp). Esitykseen sisältyvässä Kasvupalveluvirastoa koskevassa lakiesityksessä säädettäisiin eräistä kasvupalveluihin liittyvistä tehtävistä vastaavasta viranomaisesta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelyä koskevassa lakiesityksessä säädettäisiin kasvupalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa käytettävistä yhteisistä asiakastietojärjestelmistä ja asiakastietojen käsittelystä.

Kasvupalvelu-uudistukseen liittyvät jo annetut hallituksen esitykset ovat seuraavat
- HE laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 35/2018 vp)
- HE laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 93/2018 vp)
- HE laiksi kotoutumisen edistämisestä (96/2018 vp)

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet