Totalreformen av handelsregisterlagen

TEM031:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Regeringens proposition till en ny handelsregisterlag bereds. Samtidigt bereds en proposition med förslag till näringsverksamhetslag, genom vilken lagen angående rättighet att idka näring (122/1919) upphävs.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM031:00/2020

Ärendenummer VN/5810/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid – 23.3.2023

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till handelsregisterlag och näringsverksamhetslag samt till vissa lagar som har samband med dem

Riksdagens svar EV 320/2022

Regeringens proposition till en ny handelsregisterlag bereds. Samtidigt bereds en proposition med förslag till näringsverksamhetslag, genom vilken lagen angående rättighet att idka näring (122/1919) upphävs.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

KontaktpersonJyri Oksanen, arbets- och näringsministeriet

Ytterligare uppgifter

  • Behandling: Rådet för bedömning av lagstiftningen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Jyri Oksanen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 047 123
forn[email protected]

Mål och resultat

Som tjänsteuppdrag bereds en regeringsproposition med förslag till ny handelsregisterlag. Grunden för beredningen är betänkandet av den arbetsgrupp som dryftat utvecklingen av handelsregistret (Arbets- och näringsministeriets publikationer 23/2017) samt remissvaren på det. En separat remissbehandling ordnas om den regeringsproposition som är under beredning.

Utgångspunkten vid beredningen är att handelsregisterlagen bättre ska motsvara dagens behov i förhållande till den gällande handelsregisterlagen från 1979. Centrala mål är övergången till elektroniska tjänster, möjligheten att införa automatisering vid behandlingen av registeranmälningar samt förbättrandet av handelsregistrets aktualitet och tillförlitlighet.

Genomförandet av digitaliseringsdirektivet 2019/1151 hörde ursprungligen till projektet. Digitaliseringsdirektivet har genomförts genom en separat proposition RP 151/2021 rd.

Enligt uppskattning ska regeringspropositionen överlämnas under höstsessionen 2022.

Sammandrag

Regeringens proposition till en ny handelsregisterlag bereds. Samtidigt bereds en proposition med förslag till näringsverksamhetslag, genom vilken lagen angående rättighet att idka näring (122/1919) upphävs.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

ANM Beslut 23.3.2023 16.10

ANM Beslut 23.3.2023 15.28