Hallituksen esitys eduskunnalle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiden siihen liittyvien säädösten muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiden siihen liittyvien säädösten muuttamisesta

TEM033:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Esityksen tavoitteena on muuttaa lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (hankintalaki) sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (erityisalojen hankintalaki) siten, että rikosrekisteriotteen tarkastamisessa mahdollistetaan sähkö

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM033:00/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande 2.1.2019

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession och av vissa lagar som har samband med den
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 13.1.2020
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  14/2020
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar-

Syftet med propositionen är att ändra lagen om offentlig upphandling och koncession (upphandlingslagen) och lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningslagen) så att elektroniska förfaranden möjliggörs vid kontroll av straffregisterutdraget. Syftet med propositionen är att skapa klarhet i vissa bestämmelser om förfaranden i upphandlingslagen och försörjningslagen samt att korrigera brister och fel av teknisk natur i upphandlingslagen. Övriga ändringsbehov som följer av regeringsprogrammet ska bedömas senare. Avsikten är att lagen träder i kraft den 1 januari 2020.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

KontaktpersonRiikka Hietanen, arbets- och näringsministeriet

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2020

Mål och resultat

Selkeytetään hankintalakia eräiltä osin, korjataan Euroopan komission tekemät puutteet hankintalain kansallisessa täytäntöönpanossa sekä korjataan joitain teknisluonteisia kyseisissä laissa olevia virheitä.

Sammandrag

Esityksen tavoitteena on muuttaa lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (hankintalaki) sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (erityisalojen hankintalaki) siten, että rikosrekisteriotteen tarkastamisessa mahdollistetaan sähkö

Utgångspunkter

Hankintojen ilmoittamisen HILMA- järjestelmä ei palvele riittävässä määrin hankinnoista raportoimisen vaatimuksia eikä kerättyjä tietoja voida hyödyntää
hankintayksiköissä hankintojen strategisessa suunnittelussa. Rikosrekisteriotteen hakeminen Oikeusrekisterikeskukselta ja toimittaminen hankintayksikölle koetaan käytännössä hankalaksi. Puitejärjestelyn osalta on ilmennyt eräitä epäselvyyksiä, jotka ovat vaikeuttaneet yritysten mahdollisuuksia arvioida puitejärjestelyn tosiasiallista laajuutta ja vaikutuksia
liiketoimintaan sopimuskauden aikana. Lisäksi komissio on arvioinut hankintalakien direktiivinmukaisuuden ja nostanut esille eräitä korjattavia puutteita.

Ytterligare uppgifter