Revidering av lagstiftningen om regionutveckling och genomförande av EU:s regional- och strukturpolitik samt finansiering av projekt

TEM035:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta kaudelle 2021 - 2027.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM035:00/2019

Ärendenummer TEM/1006/00.04.01/2019 , VN/6450/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 20.8.2019 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 20.8.2019

Lagberedning

RP med förslag till lag om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten och lag om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

Riksdagens svar EV 105/2021

I denna proposition föreslås att det stiftas en helt ny lag om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten och en helt ny lag om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt. Genom de nya lagarna upphävs den gällande lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) och den gällande lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014).

Ansvarig ministerElinkeinoministeri Lintilä

KontaktpersonHanna Liski-Wallentowitz, arbets- och näringsministeriet

Ytterligare uppgifter

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Mål och resultat

Lait, joita muutokset koskevat:
Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (aluekehittämislaki) 7/2014
Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (rahoituslaki) 8/2014

Työ- ja elinkeinoministeriö alueiden kehittämisen koordinoinnista vastaavana ministeriönä valmistelee aluekehittämislakiin ja rahoituslakiin tarvittavat muutokset yhteistyössä eri ministeriöiden, valtion aluehallinnon, maakuntien liittojen, kaupunkien ja muiden alueiden kehittämisen kannalta merkittävien tahojen kanssa. Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle huhtikuun alussa 2021. Säädökset tulisivat voimaan alkusyksystä 2021.

Sammandrag

Valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta kaudelle 2021 - 2027.

Utgångspunkter

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastojen hallinnointia sekä alueiden kehittämistä ja hankkeiden rahoittamista koskevaa lainsäädäntöä on tarpeen muuttaa uuden ohjelmakauden EU-säädösten sekä hallitusohjelman toimeenpanoon liittyvien toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi.

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan uuden ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu on käynnissä. Ohjelmakautta koskevat asetusesitykset on saatu keväällä 2018 ja niistä ja monivuotisesta rahoituskehyksestä päätetään viimeistään vuoden 2020 aikana. Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva lainsäädäntö vaatii uudistamista uuden ohjelmakauden EU-sääntelyn ja kansallisen päätösten toimeenpanemiseksi. Kansallista aluekehittämisjärjestelmää on tarpeen tarkastella ja päivittää osana hallitusohjelman toimeenpanoa.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

ANM Beslut

ANM Beslut