Regeringens proposition till samarbetslag och till lagar som har samband med den

TEM041:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Remissbehandling 19.11.2020-15.1.2021, vid den fortsatta beredningen den 18 januari 2021 -, rådet för bedömning av lagstiftningen den 1 juli 2021- den 7 september, RP 159/2021 till riksdagen den 30 september 2021. , lagarna stadfästs den 30 december 2021, ikraftträdande den 1 januari 2022, nr 1333-1368/2021

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM041:00/2018

Ärendenummer VN/7350/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 4.5.2018 – 30.12.2021

Datum för tillsättande 4.5.2018

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Stabilitet och förtroende på arbetsmarknaden genom avtal

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av samarbetslagen och till lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 219/2021

Samarbetslagen omarbetas helt. Syftet med omarbetningen är att för arbetsplatser utveckla en verksamhetskultur där arbetsgivaren och personalen agerar i samarbetsanda och respekterar varandras rättigheter och skyldigheter samtidigt som hänsyn tas till såväl företagets eller verksamhetsställets som arbetstagarnas intressen. Genom lagen ska man utveckla personalens möjligheter att påverka i företagets beslutsfattande, när det gäller deras arbete, arbetsförhållanden och ställning i företaget. Genom lagen kommer också ett tillräckligt informationsutbyte i rätt tid mellan arbetsgivaren och personalen att säkerställas.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Elli Nieminen, erityisasiantuntija
fornamn.efternamn[email protected]

Kontaktperson
Nico Steiner, hallitusneuvos
tel. +358 29 504 9001
[email protected]

Mål och resultat

Työllisyyspaketin täydennykset kevään 2018 kehysriihessä:
"Hallitus päätti asettaa selvityshenkilön tai -henkilöt arvioimaan yhteistoimintalain toimivuutta. Arvioinnin kohteena olisivat mm. yhteistoimintamenettelyn kohteena olevat asiaryhmät ja irtisanomismenettelyt yhteistoiminta-asioina. Selvitystyön on tarkoitus valmistua syksyllä 2018."

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.5.2018 johtaja Katarina Murron ja oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhasen selvittämään yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain toimivuutta. Työsuhteen päättämiseen liittyvien neuvottelujen ja muiden neuvottelujen osalta tuli erikseen ottaa kantaa mm. henkilöstön tiedonsaantioikeuksiin, yhteistoimintaneuvotteluja koskevien menettelytapasäännösten tarkoituksenmukaisuuteen ja seuraamusjärjestelmän ajantasaisuuteen. Lisäksi selvityksen piiriin kuuluivat tuotannollisten ja taloudellisten irtisanomisperusteiden toimivuus ja suhde individuaaliperusteisiin irtisanomisperusteisiin.

Selvityshenkilöt laativat myös ehdotuksen yt-lain muutostarpeista marraskuuhun 2018 mennessä.
Selvityksessä tuli erityisesti ottaa kanta seuraaviin kysymyksiin:
- ovatko lain soveltamisala ja soveltamisalarajaukset tarkoituksenmukaisia?
- minkälaisia asioita yhteistoimintamenettelyn piiriin tulisi sisällyttää ja minkälaisia menettelytapoja pitäisi soveltaa erityyppisiä asioita käsiteltäessä sekä
- tulisiko työsuhteen päättämiseen liittyvät neuvottelut säilyttää yhteistoimintalain piiriin kuuluvina asioina vai siirtää osaksi muuta lainsäädäntöä?

Sammandrag

Remissbehandling 19.11.2020-15.1.2021, vid den fortsatta beredningen den 18 januari 2021 -, rådet för bedömning av lagstiftningen den 1 juli 2021- den 7 september, RP 159/2021 till riksdagen den 30 september 2021. , lagarna stadfästs den 30 december 2021, ikraftträdande den 1 januari 2022, nr 1333-1368/2021

Utgångspunkter

Selvityshenkilöiden selvitys (ks. linkki) on luovutettu 5.11.2018.

TEM:n 20.12.2019 asettaman työryhmän tehtävänä on selvittää, vastaako voimassa oleva yhteistoimintalaki työelämän nykyisiä ja odotettavissa olevia tarpeita sekä tehdä ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi. Työssään sen tulee arvioida keinoja, joilla voidaan saavuttaa tavoitteet aidosta, luottamukseen perustuvasta ja työyhteisön kaikkia osapuolia hyödyttävästä yhteistoiminnasta työpaikoilla.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

ANM Beslut

ANM Beslut