Ändringsbehov av sk. samarbetslagen, arbetsgrupp

TEM041:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Selvityshenkilöt 4.5-30.10.2018 luovuttivat selvityksensä 5.11.2018.
Työryhmä 20.12.2018: arvio voimassa olevan lainsäädännön tilasta ja uuden sääntelyn tavoitteista sekä ehdotus uuden lain suuntaviivoista 14.6.2019
- väliraportti, ks. lausuntopalvelu.fi, 23.8. mennessä
- esitys hallituksen esityksen muodossa 31.3.2020 (ks. tilannekuvaus)

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM041:00/2018

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 4.5.2018 – 31.3.2020

Datum för tillsättande 4.5.2018

Lagberedning

Regeringsproposition-

Riksdagens svar-

Antagen författning-

Kontaktperson
Elli Nieminen, erityisasiantuntija
tel. +358 29 504 8247

Mål och resultat

Työllisyyspaketin täydennykset kevään 2018 kehysriihessä:
"Hallitus päätti asettaa selvityshenkilön tai -henkilöt arvioimaan yhteistoimintalain toimivuutta. Arvioinnin kohteena olisivat mm. yhteistoimintamenettelyn kohteena olevat asiaryhmät ja irtisanomismenettelyt yhteistoiminta-asioina. Selvitystyön on tarkoitus valmistua syksyllä 2018."

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.5.2018 johtaja Katarina Murron ja oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhasen selvittämään yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain toimivuutta. Työsuhteen päättämiseen liittyvien neuvottelujen ja muiden neuvottelujen osalta tuli erikseen ottaa kantaa mm. henkilöstön tiedonsaantioikeuksiin, yhteistoimintaneuvotteluja koskevien menettelytapasäännösten tarkoituksenmukaisuuteen ja seuraamusjärjestelmän ajantasaisuuteen. Lisäksi selvityksen piiriin kuuluivat tuotannollisten ja taloudellisten irtisanomisperusteiden toimivuus ja suhde individuaaliperusteisiin irtisanomisperusteisiin.

Selvityshenkilöt laativat myös ehdotuksen yt-lain muutostarpeista marraskuuhun 2018 mennessä.
Selvityksessä tuli erityisesti ottaa kanta seuraaviin kysymyksiin:
- ovatko lain soveltamisala ja soveltamisalarajaukset tarkoituksenmukaisia?
- minkälaisia asioita yhteistoimintamenettelyn piiriin tulisi sisällyttää ja minkälaisia menettelytapoja pitäisi soveltaa erityyppisiä asioita käsiteltäessä sekä
- tulisiko työsuhteen päättämiseen liittyvät neuvottelut säilyttää yhteistoimintalain piiriin kuuluvina asioina vai siirtää osaksi muuta lainsäädäntöä?

Sammandrag

Selvityshenkilöt 4.5-30.10.2018 luovuttivat selvityksensä 5.11.2018.
Työryhmä 20.12.2018: arvio voimassa olevan lainsäädännön tilasta ja uuden sääntelyn tavoitteista sekä ehdotus uuden lain suuntaviivoista 14.6.2019
- väliraportti, ks. lausuntopalvelu.fi, 23.8. mennessä
- esitys hallituksen esityksen muodossa 31.3.2020 (ks. tilannekuvaus)

Utgångspunkter

Selvityshenkilöiden selvitys (ks. linkki) on luovutettu 5.11.2018.

TEM:n 20.12.2019 asettaman työryhmän tehtävänä on selvittää, vastaako voimassa oleva yhteistoimintalaki työelämän nykyisiä ja odotettavissa olevia tarpeita sekä tehdä ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi. Työssään sen tulee arvioida keinoja, joilla voidaan saavuttaa tavoitteet aidosta, luottamukseen perustuvasta ja työyhteisön kaikkia osapuolia hyödyttävästä yhteistoiminnasta työpaikoilla.

Ytterligare uppgifter