Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till lagar som har samband med den

TEM043:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Esityksessä ehdotetaan, että lainsäädäntöön palautettaisiin työnantajan velvollisuus tiedottaa vähintään 10 työntekijän irtisanomisesta työ- ja elinkeinotoimistolle sekä velvollisuus tiedottaa työntekijälle tämän oikeudesta työllistymissuunnitelmaan. HE 107/2019 annettu 16.1.2020.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM043:00/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 11.6.2019 –

Datum för tillsättande 11.6.2019

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 19.9.2019
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  46/2019
  3/2020
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar-

I denna proposition föreslås det att arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal, lagen om kommunala tjänsteinnehavare och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ändras. Avsikten med propositionen är att i lagstiftningen återinföra vissa av arbetsgivarens skyldigheter att underrätta och informera som gäller uppsägningar av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker. Propositionen baserar sig på det avtal som arbetsmarknadens centralorganisationer offentliggjorde i juni 2019 om frågor som anknyter till de fortsatta förhandlingarna om 2017 års pensionsreform.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

KontaktpersonElli Nieminen, arbets- och näringsministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2019

Kontaktperson
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija
tel. +358 46 922 9858

Mål och resultat

Esityksen tavoitteena on parantaa työ- ja elinkeinotoimistojen mahdollisuuksia ennakoida vähintään kymmentä työntekijää koskevia irtisanomistilanteita ja niistä mahdollisesti seuraavia tarpeita työvoimapalveluille, sekä lisätä irtisanottavien työntekijöiden tietoa julkisista työvoima- ja yrityspalveluista ja siten edesauttaa irtisanottavien henkilöiden nopeampaa uudelleen työllistymistä.

Sammandrag

Esityksessä ehdotetaan, että lainsäädäntöön palautettaisiin työnantajan velvollisuus tiedottaa vähintään 10 työntekijän irtisanomisesta työ- ja elinkeinotoimistolle sekä velvollisuus tiedottaa työntekijälle tämän oikeudesta työllistymissuunnitelmaan. HE 107/2019 annettu 16.1.2020.

Utgångspunkter

Esitys perustuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kesäkuussa 2019 julkaisemaan sopimukseen v. 2017 eläkeuudistuksen jatkoneuvotteluihin liittyvistä asioista.