Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen uudistamisen ohjausryhmä (sisältää lainsäädäntöhankkeen)

TEM046:00/2016 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM046:00/2016

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 1.8.2016 – 8.3.2019

Datum för tillsättande 1.8.2016

Förhållande till regeringsprogrammet

Sipilä

Työllisyys ja kilpailukyky

spetsprojekt Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla

åtgärder Kasvun voimistaminen ja kilpailun lisääminen

Lagberedning

HE laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 1.2.2018
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  14/2018
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Tämä laki päivittää aluekehittämistä sekä työllisyys- ja yrityspalveluita koskevan lainsäädännön vastaamaan tilannetta v. 2020 alkaen, kun uudet maakunnat aloittavat toimintansa. Laki kokoaa yhteen työnhakijoiden, työnantajien ja yritysten palvelut kasvupalveluiksi. HE:een kuuluu erillislaki, jolla Uudenmaan kasvupalveluiden järjestämisvastuu osoitetaan muusta maasta poiketen Uudenmaan kasvupalvelukuntayhtymälle.

Ansvarig ministerElinkeinoministeri Lintilä

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2018

Mål och resultat

Aluekehittämisen ja kasvun ministeriönä työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti kesällä 2016 toimintamallien ja säädösten uudistamisen yhteistyössä eri ministeriöiden, maakuntien liittojen, valtion aluehallinnon ja muiden keskeisten tahojen kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriön on asettanut hankkeelle 1.8.2016 ohjausryhmän, jonka päätehtävänä on ohjata kasvupalvelujen ja aluekehittämisjärjestelmän uudistamisen kokonaisuutta.

Uudistuksen toteuttamista varten on perustettu •projektiryhmiä:
•• kasvupalveluiden kokoamiselle ja toiminnan uudistamiselle kolme erillistä projektiryhmää
• aluekehittämisjärjestelmän uudistamista valmisteleva ryhmä ja
• lakityöryhmä

Tavoitteet

Yritys- ja TE-palvelut kootaan yhdeksi julkiseksi kasvupalveluksi. Tavoitteena ovat asiakaslähtöisemmät palvelukokonaisuudet, parempi vaikuttavuus, kasvun ja liiketoimintalähtöisyyden lisääminen sekä valinnanvapauden edellytysten parantaminen.

TEM:n vastuulla olevasta aluekehittämisjärjestelmästä kehitetään moderni, valtion ja maakuntien kumppanuuteen ja sopimuksiin pohjautuva järjestelmä.

Lait uudistetaan kokonaisvaltaisesti vastaamaan uutta toimintamallia ja hallintojärjestelmää. Normeja puretaan ja säädökset uudistetaan siten, että ne mahdollistavat kestävän kasvun parhaalla mahdollisella tavalla. Lähtökohtana on EU-lainsäädäntö, jota ei tarpeettomasti tiukenneta kansallisilla säädöksillä.

Lakiuudistuksen tavoitteena on kestävän talouskasvun, alueiden kehittämisen sekä työllisyyden, työllistymisen ja yritysten toimintaedellytysten edistäminen valtion ja maakuntien toimenpiteiden ja niiden järjestämien palvelujen avulla.

Uudistus koskee ainakin seuraavia lakeja:
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 897/2009
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 1369/2014
Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014
Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 8/2014

Uudistus saattaa aiheuttaa muutospainetta edellä mainittujen lakien lisäksi eräisiin muiden hallinnonalojen lakeihin ja säädöksiin, kuten:
Vuorotteluvapaalaki 1305/ 2002
Ulkomaalaislaki 301/2004
Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2014–-2017 1248/2014
Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki 329/1999
Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010
Työttömyysturvalaki 1390/2002
Valtionavustuslaki 688/2011

Utgångspunkter

Taustaa

Uudistus koskee työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaa laajasti ja kaikilla hallinnon tasoilla. Kokonaisuus liittyy pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan kahdella tavalla:

- kasvupalvelujen uudistaminen kytkeytyy Työllisyys- ja kilpailukyky -painopistealueen kärkihankkeessa Kilpailukyvyn vahvistaminen, jossa on linjattu yrittäjyyden edistämistä koskevia toimenpiteitä.

- aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen kytkeytyy kiinteästi maakuntauudistukseen, jonka myötä muuttuu koko aluekehittämisjärjestelmä. Osa nykyisistä toimijoista lakkaa ja syntyy uusi maakunnallinen hallinnon taso. Valtion ja maakuntien vahva kumppanuus sekä aluekehittämisen tavoitteiden yhteensovittaminen valtioneuvoston tasolla nousevat entistä tärkeämpään rooliin.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet