Aluekehittämisjärjestelmän uudistamisen valmisteluryhmä

TEM046:01/2016 Projekt

Valmisteluryhmä koordinoi aluekehittämisjärjestelmän poikkihallinnollista ja laajaan yhteistyöhön perustuvaa sisällöllistä valmistelua. Valmisteluryhmän tehtävänä on:
• Huolehtia siitä, että alueiden kehittämiseen keskeisesti vaikuttavien tahojen, erityisesti ministeriöiden, maakuntien liittojen, ELY-keskusten, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä työmarkkina- ja kansalaisjärjestöjen osallistuminen kytketään valmisteluun. Tätä varten valmisteluryhmä järjestää neuvotteluja, keskustelutilaisuuksia, työpajoja sekä hyödyntää digitaalisia osallistumismenetelmiä.
• Koota yhteen ja analysoida laajassa valmistelussa esiin nousseita näkökulmia ja teettää tarpeen mukaan taustaselvityksiä aluekehittämisjärjestelmän valmisteluun
• Tuottaa edellä mainittuun valmisteluun pohjautuen esityksiä aluekehittämisjärjestelmän uudistamiseksi koskien mm. valtion ja maakuntien kumppanuutta ja sopimuksellisuutta, neuvottelumenettelyjen kehittämistä, valtion eri sektoreiden alueiden kehittämistä tukevaa ...

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM046:01/2016

Ärendenummer TEM/1260/03.01.01/2016

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 11.7.2016 – 31.12.2016

Datum för tillsättande 11.7.2016

Sammandrag

Valmisteluryhmä koordinoi aluekehittämisjärjestelmän poikkihallinnollista ja laajaan yhteistyöhön perustuvaa sisällöllistä valmistelua. Valmisteluryhmän tehtävänä on:
• Huolehtia siitä, että alueiden kehittämiseen keskeisesti vaikuttavien tahojen, erityisesti ministeriöiden, maakuntien liittojen, ELY-keskusten, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä työmarkkina- ja kansalaisjärjestöjen osallistuminen kytketään valmisteluun. Tätä varten valmisteluryhmä järjestää neuvotteluja, keskustelutilaisuuksia, työpajoja sekä hyödyntää digitaalisia osallistumismenetelmiä.
• Koota yhteen ja analysoida laajassa valmistelussa esiin nousseita näkökulmia ja teettää tarpeen mukaan taustaselvityksiä aluekehittämisjärjestelmän valmisteluun
• Tuottaa edellä mainittuun valmisteluun pohjautuen esityksiä aluekehittämisjärjestelmän uudistamiseksi koskien mm. valtion ja maakuntien kumppanuutta ja sopimuksellisuutta, neuvottelumenettelyjen kehittämistä, valtion eri sektoreiden alueiden kehittämistä tukevaa yhteistyötä, aluekehittämistä ohjaavia strategioita sekä aluekehittämisjärjestelmän roolia. Valmisteluryhmä tuottaa esityksiä työ- ja elinkeinoministeriön asettamien aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelun säädösvalmistelun ohjausryhmän sekä lakityöryhmän käsittelyyn.

Utgångspunkter

Valmisteilla oleva maakuntauudistus aiheuttaa muutoksia alueiden kehittämisessä noudatettavaan suunnittelujärjestelmään, josta säädetään aluekehityslaissa (laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, 7/2014). Työ- ja elin-keinoministeriö alueiden kehittämisen koordinoinnista vastaavana ministeriönä valmis-telee aluekehittämisjärjestelmän kokonaisvaltaisen uudistamisen yhteistyössä eri ministeriöiden, aluehallinnon ja muiden alueiden kehittämisen kannalta merkittävien tahojen kanssa.

Koko Suomen voimavarojen hyödyntämiseksi tarvitaan jatkossakin valtion ja maakuntien kumppanuutta ja eri sektoreiden vahvaa yhteistyötä. Aluekehittämisjärjestelmää uudistetaan tukemaan valtion ja maakuntien kumppanuuteen ja sopimuksiin pohjautuvaa suhdetta sekä eri hallinnonalojen tavoitteiden yhteen sovittamista.