Regeringens proposition om godkännande och sättande i kraft av ändringarna av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal och till vissa andra lagar

TEM057:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Implementoidaan merityösopimuslakiin merityöyleissopimuksen (MLC) ohjeiston vuoden 2018 muutokset. Ohjeiston muutoksilla turvataan työsuhteen ja palkanmaksun pysyvyyttä merenkulkijan joutuessa vangituksi merirosvoustilanteessa tai aluksen aseellisen ryöstön yhteydessä. Lisäksi toteutetaan eräitä muita MLC:ssä edellytettyjä ja muita täsmennyksiä.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM057:00/2018

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP om godkännande och sättande i kraft av ändringarna av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lagar om ändring av lagen om sjöarbetsavtal, sjöarbetstidslagen och lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

Riksdagens svar EV 56/2020

Inom ramen för detta lagprojekt genomförs de ändringar som 2018 infördes i koden i konventionen om arbete till sjöss (MLC) och som träder i kraft internationellt den 26 december 2020. Ändringarna i koden tryggar fortsatt anställning och lönebetalning då en sjöman är fängslad i samband med sjöröveri eller väpnat rån av fartyget. Lagprojektet genomför även vissa i MLC förutsatta preciseringar i lagen om sjöarbetsavtal, sjöarbetstidslagen och lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2020

Kontaktperson
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija
tel. +358 46 922 9858

Mål och resultat

MLC:n ohjeiston 26.12.2020 kansainvälisesti voimaan tulevat muutokset saatetaan voimaan.

Sammandrag

Implementoidaan merityösopimuslakiin merityöyleissopimuksen (MLC) ohjeiston vuoden 2018 muutokset. Ohjeiston muutoksilla turvataan työsuhteen ja palkanmaksun pysyvyyttä merenkulkijan joutuessa vangituksi merirosvoustilanteessa tai aluksen aseellisen ryöstön yhteydessä. Lisäksi toteutetaan eräitä muita MLC:ssä edellytettyjä ja muita täsmennyksiä.

Utgångspunkter

Merityöyleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2018 tehdyt muutokset edellyttävät muutoksia merityösopimuslakiin. Muutosten kansainvälinen voimaantulo on 26.12.2020. Hankkeessa toteutetaan myös muita MLC:sta johtuvia lainsäädännön täsmennystarpeita merityösopimuslakiin, merityöaikalakiin ja kotimaanliikenteen työaikalakiin sekä teknisiä muutoksia niihin ja muihin lakeihin.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

ANM Beslut
ANM Beslut