Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal (konkurrensförbudsavtalsbestämmelser)

TEM068:00/2018 Lagstiftningsprojekt

En arbetsgrupp för att bereda en utvidgad ersättningsskyldighet i konkurrensförbudsavtal

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM068:00/2018

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 19.9.2018 – 31.3.2020

Datum för tillsättande 19.9.2018

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 4.2.2020
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  35/2020
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Regeringens proposition för att begränsa konkurrensförbudsavtal.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

KontaktpersonSeija Jalkanen, arbets- och näringsministeriet

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2020

Mål och resultat

Arbetsgruppen har till uppgift att bereda behövliga förslag till bestämmelser i arbetsavtalslagen i syfte att utvidga ersättningsskyldigheten så att den gäller alla konkurrensförbudsavtal.

Sammandrag

En arbetsgrupp för att bereda en utvidgad ersättningsskyldighet i konkurrensförbudsavtal

Utgångspunkter

Sätten att utföra arbete har förändrats och förändras också i fortsättningen. Kunskapens betydelse som produktionsfaktor har ökat betydligt. Detta inverkar på företagens behov att skydda sina egna uppgifter. Å andra sidan är personalens möjligheter att utnyttja sin kompetens och att röra sig på arbetsmarknaden delvis motstridiga intressen som bör beaktas i bestämmelserna om konkurrensförbudsavtal.

Vice häradshövding Jukka Ahtela gjorde på uppdrag av arbets- och näringsministeriet en utredning av användningen av sekretessavtal och konkurrensförbudsavtal (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 18/2018). I sin utredning som överlämnades till ministeriet den 12 juni 2018 beskriver Ahtela rådande rättsläge i fråga om sekretessavtal och konkurrensförbudsavtal och behoven av att utveckla det. Utredningsmannen föreslog inga ändringar i bestämmelserna om sekretessavtal.

Utredningsmannen gjorde en bedömning av lagstiftningen om konkurrensförbudsavtal och jämförde den med lagstiftningen i vissa andra länder. I utredningen bedömdes behovet av konkurrensförbudsavtal, vilka uppgifter som ska skyddas och omfattningen av avtal.

Utredningsmannen ansåg att i fråga om bestämmelserna om konkurrensförbudsavtal motsvarar nuläget inte längre till alla delar de förändringar som skett i arbetslivet. Utredningsmannen föreslog alternativa sätt att tacka problemet bl.a. skärpning av förutsättningarna för att använda konkurrensförbudsavtal, bättre verkställighet av lagstiftningen samt precisering och uppdatering av lagstiftningen.

Konkurrensförbudsavtalen har beröringspunkter med den lag om företagshemligheter som trädde i kraft den 15 augusti 2018 och de bestämmelser i arbetsavtalslagen som ändrades i samband därmed. Genom ändringarna har direktivet om företagshemligheter genomförts.

Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 19 september 2018 en arbetsgrupp för att utreda ändringsbehov i fråga om konkurrensförbudsavtal. I arbetsgruppens promemoria utreds hur arbetsavtalslagens bestämmelser om konkurrensförbudsavtal och förbud mot konkurrerande verksamhet fungerar. I syfte att begränsa den utökade användningen av konkurrensförbud har arbetsgruppen kartlagt olika alternativ för hur lagstiftningen kan ändras. Även konsekvenserna av de viktigaste alternativen har bedömts. Arbetsgruppens mandat gick ut den 30 juni 2019. Promemorian från den arbetsgrupp som utredde konkurrensförbudsavtal var på remiss mellan den 14 augusti och 26 september 2019.

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering finns en inskrivning om konkurrensförbudsavtal.

Ytterligare uppgifter