Arbetsgruppen Koheesio 2021+

TEM078:00/2018 Organ

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt arbetsgruppen Koheesio 2021+, som har till uppgift att stödja beredningen av det nationella programarbetet för strukturfondsprogramperioden 2021–2027. Arbetet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska social-fonden (ESF).

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM078:00/2018

Ärendenummer VN/6391/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 9.11.2018 – 31.8.2022

Datum för tillsättande 9.11.2018

Typ av organ Arbetsgrupp

Mål och resultat

Arbetsgruppen Koheesio 2021+ har till uppgift att stödja beredningen av det nationella programar-bete som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska soci-alfonden (ESF). Arbetsgruppen lägger fram förslag om mål för och innehåll i ERUF:s och ESF:s delfinansierade verksamhet och diskuterar de administrativa förfaranden som gäller programar-betet. Arbetsgruppen lägger fram förslag om samordning av EU:s strukturfonder och andra med tanke på regional utveckling ändamålsenliga EU-fonder och instrument. Arbetsgruppen behandlar också beredningen i anslutning till den nya fond för rättvis omställning som kommissionen före-slagit den 14 januari 2020.

Sammandrag

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt arbetsgruppen Koheesio 2021+, som har till uppgift att stödja beredningen av det nationella programarbetet för strukturfondsprogramperioden 2021–2027. Arbetet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska social-fonden (ESF).

Utgångspunkter

Arbets- och näringsministeriet ska inleda den nationella beredningen av programperioden 2021–2027 för Europeiska unionens regional- och strukturpolitik. Det föreskrivs om beredningen i 35 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014).

Arbetsgruppen samarbetar med delegationen för förnyelse i regionerna (AUNE).

Mer om ämnet