Finlands ILO-delegation 2020-2022 och dess sektioner

TEM091:00/2019 Organ

Delegationen fungerar som förhandlingsorgan och rådgivande organ och den ska till statsrådet och arbets- och näringsministeriet avge utlåtanden och lämna in initiativ i närmare föreskrivna ärenden som angår Internationella arbetsorganisationen (ILO)

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM091:00/2019

Ärendenummer VN/9581/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 1.1.2020 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 19.12.2019

Typ av organ Delegation

Kontaktperson
Erja Matikainen, Suunnittelija
tel. +358 29 504 8939
[email protected]

Mål och resultat

Enligt förordningen fungerar delegationen som förhandlings- och remissorgan i ärenden som angår
1) regeringens svar på frågeserier, som rör på Internationella arbetskonferensens dagordning upptagna ärenden, och utlåtanden som regering avger över textutkast, som ska diskuteras vid konferensen,
2) av ILO godkända nya konventioners och rekommendationers föreläggande för riksdagen till behandling samt konventionernas ratificering i enlighet med artikel 19 i ILO:s stadga,
3 förnyad prövning med lämpliga tidsavstand av icke ratificerade konventioner och rekommendationer, som ännu icke börjat tillämpas, med hänsyn till konventionernas ratificering och rekommendationernas genomförande,
4) frågor, som kan uppstå i samband med de redogörelser som ska avges till Internationella arbetsbyrån i enlighet med artikel 22 i ILO:s stadga, samt
5) förslag till uppsägning av ratificerade konventioner.


Enligt förordningen ska delegationen t.ex. till statsrådet och arbets- och näringsministeriet avge utlåtanden och lämna in initiativ i ärenden som angår
1) Finlands representation i ILO:s arbetskonferenser och förvaltningsorgan samt i möten och konferenser som anordnas av ILO,
2) bekantgörande i Finland av ILO:s mål och verksamhet,
3) andra vittsyftande eller principiella frågor som ansluter sig till ILO:s verksamhet, samt
4) andra frågor som hör till ILO:s verksamhetsområde och vilkas behandling arbetsministeriet ombetror delegationen.

Delegationen kan tillsätta sektioner för beredning av ärenden. Delegationen och dess sektioner har rätt att höra sakkunniga.

Sammandrag

Delegationen fungerar som förhandlingsorgan och rådgivande organ och den ska till statsrådet och arbets- och näringsministeriet avge utlåtanden och lämna in initiativ i närmare föreskrivna ärenden som angår Internationella arbetsorganisationen (ILO)

Utgångspunkter

Förordningen om Finlands ILO-delegation (851/1977)

Ytterligare uppgifter