Delegation för sjömansärenden 1.10.2020-30.9.2023

TEM091:00/2020 Organ

Enligt lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) 13 kap. 23 § bistås vid utvecklandet av den lagstiftning som gäller sjömännens arbetsförhållanden och sociala förhållanden delegationen för sjömansärenden som tillsätts av statsrådet. Bestämmelser om dess mandattid, sammansättning och närmare uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet 1023/2011.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM091:00/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 1.10.2020 – 30.9.2023

Datum för tillsättande 24.9.2020

Typ av organ Delegation

Kontaktperson
Nico Steiner, Hallitusneuvos
tel. +358 295 049 001
[email protected]

Mål och resultat

Enligt förordning 1023/2011 har delegationen för sjömansärenden till uppgift att
1) främja samarbete mellan de behöriga myndigheterna och inrättningarna samt arbetsmarknadsorganisationerna inom sjöfarten,
2) lägga fram förslag och ta initiativ till utvecklande av sjömännens arbetsförhållanden,
3) ge utlåtanden i ärenden som hör till delegationens uppgiftsområde och att utföra andra uppgifter i anslutning till verkställande och utvecklande av sjömanslagstiftningen som statsrådet beslutat om,
4) till statsrådet ge utlåtanden och ta initiativ i sjöfartsärenden som hör till Internationella arbetsorganisationen ILO:s verksamhetsområde.

Underställd delegationen finns en sektion för sjöfartshälsovård. Sektionen för sjöfartshälsovård behandlar frågor som gäller hälso- och sjukvårdssystemet för sjömän och i synnerhet principiella frågor i anslutning till läkarundersökning av sjömän.

Sammandrag

Enligt lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) 13 kap. 23 § bistås vid utvecklandet av den lagstiftning som gäller sjömännens arbetsförhållanden och sociala förhållanden delegationen för sjömansärenden som tillsätts av statsrådet. Bestämmelser om dess mandattid, sammansättning och närmare uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet 1023/2011.

Utgångspunkter

Lag om sjöarbetsavtal (756/2011) 13 kap 23 §
Statsrådets förordning om delegationen för sjömansärenden (1023/2011)