Arbetsgruppen som bereder genomförandet av direktivet om balans mellan arbete och privatliv

TEM092:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Trepartsarbetsgruppen bereder senast den 31 december 2021 de ändringar av lagstiftningen inom arbets- och näringsministeriets ansvarsområde som genomförandet av direktivet om balans mellan arbetsliv och privatliv (DL den 2 august 2022) förutsätter, utreder vissa inskrivningar i regeringsprogrammet som gäller direktivet och bereder de eventuella ändringar av arbetsavtalslagen som familjeledighetsreformen förutsätter.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM092:00/2019

Ärendenummer VN/9587/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 3.12.2019 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 3.12.2019

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Mål och resultat

Arbetsgruppen har till uppgift att
- bereda de ändringar av lagstiftningen som gäller arbets- och näringsministeriets ansvarsområde som genomförandet av direktivet om balans mellan arbete och familjeliv kräver
- utreda senare nämnda inskrivningar i regeringsprogrammet samt
- införa eventuella ändringar i arbetsavtalslagen med anledning av familjeledighetsreformen.

Sammandrag

Trepartsarbetsgruppen bereder senast den 31 december 2021 de ändringar av lagstiftningen inom arbets- och näringsministeriets ansvarsområde som genomförandet av direktivet om balans mellan arbetsliv och privatliv (DL den 2 august 2022) förutsätter, utreder vissa inskrivningar i regeringsprogrammet som gäller direktivet och bereder de eventuella ändringar av arbetsavtalslagen som familjeledighetsreformen förutsätter.

Utgångspunkter

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU ska införlivas i medlemsländernas nationella lagstiftning senast den 2 augusti 2022 (artikel 20).

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering:
- Det ska göras en utredning av möjligheterna att införa mer flexibilitet i arbetstiderna. Syftet med detta är att det ska bli lättare att kombinera arbete och familjeliv på ett balanserat sätt och att människor ska orka stanna kvar längre i arbetslivet. Målet är att förbättra möjligheterna att jobba deltid för i synnerhet småbarnsföräldrar och människor som tar hand om äldre anhöriga.
- Diskriminering på grund av graviditet ska förebyggas. Lagstiftningen ska preciseras så att graviditet och uttag av familjeledighet inte får ha någon inverkan på huruvida en visstidsanställning förlängs.
- Det ska göras en utredning om hur anställningsskyddet för dem som återgår till arbetet efter familjeledighet kan förbättras, och utifrån resultaten av utredningen ska det vidtas behövliga lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet