Arbetsgruppen som bereder genomförandet av direktivet om balans mellan arbete och privatliv

TEM092:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Trepartsarbetsgruppen bereder senast den 31 december 2021 de ändringar av lagstiftningen inom arbets- och näringsministeriets ansvarsområde som genomförandet av direktivet om balans mellan arbetsliv och privatliv (DL den 2 august 2022) förutsätter, utreder vissa inskrivningar i regeringsprogrammet som gäller direktivet och bereder de eventuella ändringar av arbetsavtalslagen som familjeledighetsreformen förutsätter.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM092:00/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 3.12.2019 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 3.12.2019

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Seija Jalkanen, Johtava asiantuntija
tel. +358 295 048 952
[email protected]

Mål och resultat

Arbetsgruppen har till uppgift att
- bereda de ändringar av lagstiftningen som gäller arbets- och näringsministeriets ansvarsområde som genomförandet av direktivet om balans mellan arbete och familjeliv kräver
- utreda senare nämnda inskrivningar i regeringsprogrammet samt
- införa eventuella ändringar i arbetsavtalslagen med anledning av familjeledighetsreformen.

Sammandrag

Trepartsarbetsgruppen bereder senast den 31 december 2021 de ändringar av lagstiftningen inom arbets- och näringsministeriets ansvarsområde som genomförandet av direktivet om balans mellan arbetsliv och privatliv (DL den 2 august 2022) förutsätter, utreder vissa inskrivningar i regeringsprogrammet som gäller direktivet och bereder de eventuella ändringar av arbetsavtalslagen som familjeledighetsreformen förutsätter.

Utgångspunkter

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU ska införlivas i med-lemsländernas nationella lagstiftning senast den 2 augusti 2022 (artikel 20).

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering:
- Det ska göras en utredning av möjligheterna att införa mer flexibilitet i arbetstiderna. Syftet med detta är att det ska bli lättare att kombinera arbete och familjeliv på ett balanserat sätt och att männi-skor ska orka stanna kvar längre i arbetslivet. Målet är att förbättra möjligheterna att jobba deltid för i synnerhet småbarnsföräldrar och människor som tar hand om äldre anhöriga.
- Diskriminering på grund av graviditet ska förebyggas. Lagstiftningen ska preciseras så att graviditet och uttag av familjeledighet inte får ha någon inverkan på huruvida en visstidsanställning förlängs.
- Det ska göras en utredning om hur anställningsskyddet för dem som återgår till arbetet efter famil-jeledighet kan förbättras, och utifrån resultaten av utredningen ska det vidtas behövliga lagstiftnings-åtgärder och andra åtgärder.

Social- och hälsovårdsministeriet bereder de ändringar av lagstiftningen som gäller social- och häl-sovårdsministeriets ansvarsområde till följd av familjeledighetsreformen och genomförandet av direk-tivet om balans mellan arbete och familjeliv.

Ytterligare uppgifter