Sjömansservicebyråns representantskap och styrelsen 2020-2023

TEM093:00/2019 Organ

Sjömansservicebyrån är samarbetsorgan vid organiseringen och förenhetligandet på ett ändamålsenligt sätt av den lagstadgade och den frivilliga sjömansserviceverksamheten i hemlandet och utomlands såväl till sjöss som i hamnarna. Arbets- och näringsministeriet utser sjömansservicebyråns representantskap och styrelse för fyra kalenderår åt gången.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM093:00/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 1.1.2020 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 19.12.2019

Typ av organ Styrelse

Kontaktperson
Tarja Kröger, hallitusneuvos
tel. +358 295 048 937

Mål och resultat

Sjömansservicelag (447/2007) t.ex. 15 och 21 §

Vid representantskapsmötet
1) behandlas styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet samt revisorernas utlåtande,
2) behandlas frågan om fastställande av bokslutet för det föregående året,
3) besluts om de åtgärder som det föregående årets förvaltning och räkenskaper föranleder,
4) behandlas styrelsens verksamhets- och ekonomiplan,
5) bestäms styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden,
6) väljs minst en revisor och en revisorssuppleant, samt
7) behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Sjömansservicebyråns styrelse skall
1) sörja för sjömansservicebyråns förvaltning och för att verksamheten är ordnad på behörigt sätt,
2) bereda de ärenden som skall föredras för representantskapet,
3) anställa och avskeda sjömansservicebyråns verkställande direktör och övriga personal samt bestämma om deras löner,
4) kära och svara på sjömansservicebyråns vägnar,
5) upprätta sjömansservicebyråns verksamhetsberättelse och bokslut samt verksamhets- och ekonomiplan,
6) fatta beslut om att ingå avtal enligt 5 § samt i ärenden som gäller sjömans serviceavgift enligt 7 § 3 mom. och serviceavgift enligt uppskattning enligt 9 § 2 mom.,
7) bevilja verkställande direktören lagstadgade familje- och studieledigheter samt övriga ledigheter och den övriga personalen ledigheter om de är längre än tre månader,
8) sköta de övriga ärenden som inte ankommer på representantskapet, samt
9) ge verkställande direktören sådana andra uppgifter som inte avses i denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Sammandrag

Sjömansservicebyrån är samarbetsorgan vid organiseringen och förenhetligandet på ett ändamålsenligt sätt av den lagstadgade och den frivilliga sjömansserviceverksamheten i hemlandet och utomlands såväl till sjöss som i hamnarna. Arbets- och näringsministeriet utser sjömansservicebyråns representantskap och styrelse för fyra kalenderår åt gången.

Utgångspunkter

Sjömansservicelag (447/2007)t.ex. 13 och 19 §

Representantskapet består av 11 medlemmar med personliga ersättare. Av medlemmarna och ersättarna skall en företräda arbetsministeriet, en finansministeriet och en kommunikationsministeriet. Av de övriga medlemmarna och ersättarna skall fyra företräda arbetsgivarna och fyra löntagarna. Av löntagarna skall två företräda manskapet, en däcksbefälet och en maskinbefälet.

Styrelsen består av fem medlemmar med personliga ersättare. Av medlemmarna och ersättarna företräder en staten, två arbetsgivarna och två löntagarna, den ena manskapet och den andra befälet. Den medlem som företräder befälet och hans eller hennes ersättare utses så att däcksbefälet och maskinbefälet turvis är företrätt i styrelsen ett kalenderår i sänder. Arbetsgivarföreningarna företräder turvis som ordinarie medlem och ersättare för denna arbetsgivarna ett kalenderår i sänder. Alla ovan nämnda företrädare för arbetsgivarna och löntagarna har rätt att vara närvarande och yttra sig vid ett styrelsemöte oberoende av om de just då är ordinarie styrelsemedlemmar eller ersättare.

Ytterligare uppgifter