Åtgärdsprogram för mångfald och inklusion i arbetslivet från invandringssynvinkel

TEM121:00/2020 Projekt

Arbets- och näringsministeriet har satt i gång ett program för att befrämja mångfald och inklusion i arbetslivet. Mångfald och inklusion behandlas ur ett invandringsperspektiv.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM121:00/2020

Ärendenummer VN/22526/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 14.10.2020 – 30.3.2023

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Stabilitet och förtroende på arbetsmarknaden genom avtal

Metod Ett övergripande åtgärdsprogram för främjande av arbetskraftsinvandring utarbetas med prioritering av branscher där det råder brist på arbetskraft samt av experter, studerande och forskare som är viktiga för forskning, utveckling och innovationer

Kontaktperson
Anna Bruun, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 048 254
[email protected]

Mål och resultat

Työelämän monimuotoisuusohjelman tavoitteena on, että yritykset ja organisaatiot hyötyvät monimuotoisuudesta ja maahanmuuttajien pääsy osaamistaan vastaaviin tehtäviin ja uralla eteneminen helpottuvat.

Ohjelman toimenpiteet kohdistuvat erityisesti työelämän monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta koskevan tiedon ja osaamisen kehittämiseen yrityksissä ja organisaatioissa, monimuotoisuuosaamisen lisäämiseen työnantajille ja –hakijoille suunnatuissa palveluissa, julkisen sektorin monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden lisäämiseen sekä syrjinnän vähentämiseen työelämässä.

Sammandrag

Arbets- och näringsministeriet har satt i gång ett program för att befrämja mångfald och inklusion i arbetslivet. Mångfald och inklusion behandlas ur ett invandringsperspektiv.

Utgångspunkter

Ohjelma perustuu pääministeri Marinin hallitusohjelmaan, jonka mukaan luodaan työelämän ohjelma lisäämään työnantajien rekrytointi- ja monimuotoisuusosaamista sekä maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista ja kehittämistä työpaikoilla.

Ohjelma liittyy laajasti hallituksen tavoitteeseen edistää maahanmuuttajien työllisyyttä. Se tukee osaltaan TalentBoost-toimenpideohjelman tavoitetta tehdä Suomesta kansainvälisesti houkutteleva paikka työskennellä ja yrittää. Ohjelma lisää työnantajien osaamista ja haluaa rekrytoida maahanmuuttajataustaisia. Ohjelma edesauttaa myös sitä, että täällä jo olevien maahanmuuttajien asiantuntemus voi vahvistaa suomalaisten yritysten ja organisaatioiden menestymistä.

Suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän monimuotoisuudella ja syrjimättömyydellä on kriittinen merkitys täällä olevien maahanmuuttajien työllistymiselle sekä Suomen houkuttelevuudelle osaavan työvoiman, kansainvälisten opiskelijoiden ja investointien kohdemaana.

Monimuotoisuus hyödyttää yrityksiä. Yritys, jonka työntekijät edustavat eri etnisiä ryhmiä ja sukupuolia on myös taloudellisesti kannattavampi. Yritykset näkevät monikulttuurisuuden hyötyinä erilaisten näkökulmien saamisen, innovointi- ja kehittämiskyvyn paranemisen, osaamisen monipuolistumisen, asiakaspalvelun paranemisen sekä työntekijöiden maailmankuvan laajenemisen ja suvaitsevaisuuden lisääntymisen.

Suomalaisilla työmarkkinoilla esiintyy huomattavaa rekrytointisyrjintää, joka kohdistuu erityisesti henkilöihin, joiden nimi viittaa taustaan Euroopan ulkopuolisista maista.

Työnantajilla on oletuksia kulttuurista rekrytoinnin esteenä. Työnantajat perustelevat haluttomuuttaan palkata maahan muuttaneita sillä, että lähtömaalla katsotaan olevan vaikutusta työssä pärjäämiseen tai sillä, ettei kaikilla ole edellytyksiä sopeutua työyhteisöön.

Ulkomaisten opiskelijoiden työnhaussa sosiaalisilla verkostoilla ja epävirallisilla kontakteilla on tärkeä rooli. Usein tieto työpaikoista kulkee ainoastaan epävirallisia kanavia pitkin ja työnantajat palkkaavat jo entuudestaan tutun hakijan. Työllistymistä edistää epävirallisien kanavien hyödyntäminen sekä suomalaiskontaktit.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet