Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön och till lag om ändring av 1 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

TEM122:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Syftet med projektet är att komplettera det nationella genomförandet av direktivet om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet).

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM122:00/2021

Ärendenummer VN/23/2022

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 23.12.2021 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 7.9.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  26/2022
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Lagändringar skulle komplettera genomförandet av direktivet om miljökonsekvensbedömning för vissa offentliga och privata projekt.

Ansvarig ministerElinkeinoministeri Lintilä

KontaktpersonJohanna Juvonen, arbets- och näringsministeriet

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Johanna Juvonen, YLITARKASTAJA
tel. +358 295 064 220
[email protected]

Mål och resultat

I lagstiftningen föreslås sådana kompletteringar och ändringar som kompletteringen av det nationella genomförandet av MKB-direktivet förutsätter. Till lagen om inlösningstillstånd ska fogas bestämmelser som kompletterar prövningen av inlösningstillstånd för de elledningar och gasrör som omfattas av MKB-förfarande och som gällde de krav som ställs på sträckningen för och sättet att genomföra projektet. Till ett beslut som meddelas i samband med förfarandet med inlösningstillstånd kan fogas sådana bestämmelser om sättet att genomföra projektet som behövs för att förebygga skadliga miljökonsekvenser av projektet. I lagen föreslås dessutom bestämmelser om tillsynen över att dessa beslut iakttas.

Sammandrag

Syftet med projektet är att komplettera det nationella genomförandet av direktivet om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet).

Utgångspunkter

Finland har av Europeiska kommissionen den 28 november 2019 mottagit en formell underrättelse om genomförandet av MKB-direktivet. Kommissionen anser att flera bestämmelser i direktivet inte har genomförts på behörigt sätt. Syftet med regeringspropositionen är att komplettera den nationella lagstiftningen till de delar som direktivet förutsätter.

Mer om ämnet